UM

浏览/检索结果: 共28条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Toosendanin, a natural product, inhibited TGF-1-induced epithelial-mesenchymal transition through ERK/Snail pathway Journal article
PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2018,Volume: 32,Issue: 10,Page: 2009-2020
作者:  Luo, Weiwei;  Liu, Xin;  Sun, Wen;  Lu, Jin-Jian;  Wang, Yitao;  Chen, Xiuping
浏览  |  Adobe PDF(2621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:281/25  |  提交时间:2018/10/30
Emt  Erk1/2  Snail  Lung Cancer  Toosendanin  
MK2 mediates macrophage activation and acute lung injury by regulating let-7e miRNA Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, 2018,Volume: 315,Issue: 3,Page: L371-L381
作者:  Wu, Yaxian;  He, Huiqiong;  Ding, Yunhe;  Liu, Sirui;  Zhang, Depeng;  Wang, Jun;  Jiang, Hongchao;  Zhang, Dan;  Sun, Lei;  Ye, Richard D.;  Qian, Feng
浏览  |  Adobe PDF(2092Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/10  |  提交时间:2018/10/30
acute lung injury  let-7e  lipopolysaccharides  macrophage  MAPK-activated protein kinase 2  miRNA  MK2  
Downregulation of Cyclin B1 mediates nagilactone E-induced G2 phase cell cycle arrest in non-small cell lung cancer cells Journal article
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 830,Page: 17-25
作者:  Zhang, Le-Le;  Feng, Zhe-Ling;  Su, Min-Xia;  Jiang, Xiao-Ming;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Li, Ao;  Lin, Li-Gen;  Lu, Jin-Jian
浏览  |  Adobe PDF(3226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:175/23  |  提交时间:2018/10/30
Nagilactone e  Non-small Cell Lung Cancer  Cyclin B1  Cell Cycle  Apoptosis  
Tuning Hsf1 levels drives distinct fungal morphogenetic programs with depletion impairing Hsp90 function and overexpression expanding the target space Journal article
PLOS GENETICS, 2018,Volume: 14,Issue: 3
作者:  Veri, Amanda O.;  Miao, Zhengqiang;  Shapiro, Rebecca S.;  Tebbji, Faiza;  O'Meara, Teresa R.;  Kim, Sang Hu;  Colazo, Juan;  Tan, Kaeling;  Vyas, Valmik K.;  Whiteway, Malcolm;  Robbins, Nicole;  Wong, Koon Ho;  Cowen, Leah E.
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/10/30
Identification and characterization of a specific 13-miRNA expression signature during follicle activation in the zebrafish ovary Journal article
BIOLOGY OF REPRODUCTION, 2018,Volume: 98,Issue: 1,Page: 42-53
作者:  Wong, Queenie Wing-Lei;  Sun, Ming-An;  Lau, Shuk-Wa;  Parsania, Chirag;  Zhou, Shaolong;  Zhong, Silin;  Ge, Wei
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Microrna  Folliculogenesis  Ovary  Zebrafish  
Transcriptomic analysis for differentially expressed genes in ovarian follicle activation in the zebrafish Journal article
Frontiers in Endocrinology, 2018,Volume: 9,Issue: 593
作者:  Bo Zhu;  Lakhansing Pardeshi.;  Yingying Chen;  Wei Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/12/11
Follicles  Folliculogenesis  Puberty  Rna-seq  Transcriptomics  Zebrafish  
Tension-Tailored Electronic and Magnetic Switching of 2D Ti2NO2 Journal article
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 2017,Volume: 121,Issue: 46,Page: 25729-25735
作者:  Chen, Wenzhou;  Li, Hai-Feng;  Shi, Xingqiang;  Pan, Hui
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Tension-Tailored Electronic and Magnetic Switching of 2D Ti2NO2 Journal article
Journal of Physical Chemistry C, 2017,Volume: 121,Issue: 46,Page: 25729-25735
作者:  Chen W.;  Li H.-F.;  Shi X.;  Pan H.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/04/08
Schisandrin B reverses doxorubicin resistance through inhibiting P-glycoprotein and promoting proteasome-mediated degradation of survivin Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Wang, Shengpeng;  Wang, Anqi;  Shao, Min;  Lin, Ligen;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(3646Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:128/4  |  提交时间:2018/10/30