UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Facile preparation of stable PEG-functionalized quantum dots with glycine-enhanced photoluminescence and their application for screening of aflatoxin B-1 in herbs Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 261,Page: 188-195
作者:  Zhang, Lei;  Dou, Xiaowen;  Zhang, Cheng;  Ying, Guangyao;  Liu, Congmin;  Luo, Jiaoyang;  Li, Qian;  Li, Peng;  Wang, Yitao;  Yang, Meihua
浏览  |  Adobe PDF(2226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:147/23  |  提交时间:2018/10/30
Quantum Dots  Mpeg-hs  Fluorescence Enhancement  Aflatoxin  Medicinal Herb  Flisa  
Platinum porphyrin/3-(trimethoxysily)propylmethacrylate functionalized flexible PDMS micropillar arrays as optical oxygen sensors Journal article
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2017,Volume: 41,Issue: 13,Page: 5429-5435
作者:  Mao, Yongyun;  Zhao, Qian;  Pan, Tingting;  Shi, Jiayan;  Jiang, Shimei;  Chen, Meiwan;  Zhou, Bingpu;  Tian, Yanqing
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
A highly selective, colorimetric, and environment-sensitive optical potassium ion sensor Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2017,Volume: 53,Issue: 41,Page: 5602-5605
作者:  Song, Guangjie;  Sun, Ruofan;  Du, Jiqing;  Chen, Meiwan;  Tian, Yanqing
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30