UM

浏览/检索结果: 共26条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Triple-mode cavity bandpass filter under excitation via U-shaped slots Journal article
ELECTRONICS LETTERS, 2017,Volume: 53,Issue: 24,Page: 1580-1582
作者:  Guo, Zai-Cheng;  Wong, Sai-Wai;  Lin, Jing-Yu;  Zhu, Lei;  Chu, Qing-Xin
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Continuous-wave lasing from InP/InGaAs nanoridges at telecommunication wavelengths Journal article
APPLIED PHYSICS LETTERS, 2017,Volume: 111,Issue: 21
作者:  Han, Yu;  Li, Qiang;  Zhu, Si;  Ng, Kar Wei;  Lau, Kei May
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Gain-Enhanced Patch Antenna Without Enlarged Size via Loading of Slot and Shorting Pins Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2017,Volume: 65,Issue: 11,Page: 5702-5709
作者:  Zhang, Xiao;  Zhu, Lei
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
High Gain  Patch Antenna  Shorting Pins  Slot  
High-isolation diplexer on triple-mode cavity filters Conference paper
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Honololu, HI, USA, 4-9 June 2017
作者:  Lin J.-Y.;  Wong S.-W.;  Zhu L.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/02/12
Diplexer  High Isolation  Probe  Rectangular Cavity  Triple-mode Resonator  
Design Approach to a Novel Dual-Mode Wideband Circular Sector Patch Antenna Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2017,Volume: 65,Issue: 10,Page: 4980-4990
作者:  Lu, Wen-Jun;  Li, Qing;  Wang, Sheng-Guang;  Zhu, Lei
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/10/30
Dual-mode Resonance  Patch Antenna  Wideband Antenna  
A Low-Profile Wide-Bandwidth Planar Inverted-F Antenna Under Dual Resonances: Principle and Design Approach Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2017,Volume: 65,Issue: 10,Page: 5019-5025
作者:  Liu, Neng-Wu;  Zhu, Lei;  Choi, Wai-Wa
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Bandwidth Enhancement  Dual-resonant Modes  Planar Inverted-f Antenna (Pifa)  Shorting Pin  
Resonant Raman scattering study of BexZn1-xO thin films grown on sapphire by molecular beam epitaxy Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, 2017,Volume: 31,Issue: 16-19
作者:  Wang, Yu-Chao;  Su, Long-Xing;  Zhao, Yu;  Liu, Jian-Feng;  Shen, Zheng-Chuan;  Feng, Yu-Hua;  Wu, Tian-Zhun;  Tang, Zi-Kang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Resonant Raman  BexZn1-xO alloy  phonon vibration  molecular beam epitaxy  
Resonant Raman scattering study of BexZn1-xO thin films grown on sapphire by molecular beam epitaxy Conference paper
International Journal of Modern Physics B
作者:  Wang Y.-C.;  Su L.-X.;  Zhao Y.;  Liu J.-F.;  Shen Z.-C.;  Feng Y.-H.;  Wu T.-Z.;  Tang Z.-K.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/04/08
BexZn1-xO alloy  molecular beam epitaxy  phonon vibration  Resonant Raman  
Quintuple-mode wideband filter based on a single metal cavity Journal article
ELECTRONICS LETTERS, 2017,Volume: 53,Issue: 15,Page: 1049 - 1050
作者:  Wong, Sai-Wai;  Zheng, Bing-Long;  Zhu, Lei;  Chu, Qing-Xin
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Resonant Dipolar Coupling of Microwaves with Confined Acoustic Vibrations in a Rod-shaped Virus Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Sun, Chi-Kuang;  Tsai, Yi-Chun;  Chen, Yi-Jan E.;  Liu, Tzu-Ming;  Chen, Hui-Yuan;  Wang, Han-Ching;  Lo, Chu-Fang
浏览  |  Adobe PDF(781Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:189/7  |  提交时间:2018/10/30