UM

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hepatoprotective activity of Ganoderma lucidum triterpenoids in alcohol-induced liver injury in mice, an iTRAQ-based proteomic analysis Conference paper
作者:  Zhao, Chao;  Fan, Jinlin;  Liu, Yuanyuan;  Guo, Weiling;  Cao, Hui;  Xiao, Jianbo;  Wang, Ying;  Liu, Bin
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/10/30
Ganoderma lucidum  Triterpenoids  Hepatoprotection  iTRAQ  Alcohol-induced liver injury  
Identification and characterization of antioxidant peptides from hydrolysate of blue-spotted stingray and their stability against thermal, pH and simulated gastrointestinal digestion treatments Conference paper
作者:  Wong, Fai-Chu;  Xiao, Jianbo;  Ong, Michelle G-Ling;  Pang, Mei-Jing;  Wong, Shao-Jun;  Teh, Lai-Kuan;  Chai, Tsun-Thai
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Antioxidant peptide  DNA oxidation  Lipid peroxidation  pH stability  Protein oxidation  Purification  Simulated gastrointestinal digestion  Thermal treatment  
Andrographolide derivative as STAT3 inhibitor that protects acute liver damage in mice Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 26,Issue: 18,Page: 5053-5061
作者:  Chen, Shao-Ru;  Li, Feng;  Ding, Mo-Yu;  Wang, Decai;  Zhao, Qi;  Wang, Yitao;  Zhou, Guo-Chun;  Wang, Ying
浏览  |  Adobe PDF(2009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/49  |  提交时间:2018/10/30
Andrographolide  Stat3 Inhibitor  Acute Liver Damage  Inflammation  
Pinostrobin Exerts Neuroprotective Actions in Neurotoxin-Induced Parkinson's Disease Models through Nrf2 Induction Journal article
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018,Volume: 66,Issue: 31,Page: 8307-8318
作者:  Li, Chuwen;  Tang, Benqin;  Feng, Yu;  Tang, Fan;  Hoi, Maggie Pui-Man;  Su, Ziren;  Lee, Simon Ming-Yuen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/31
Pinostrobin  Parkinson's Disease  Neurotoxin  Nrf2  
Nanoencapsulation of Cyanidin-3-O-glucoside Enhances Protection Against UVB-Induced Epidermal Damage through Regulation of p53-Mediated Apoptosis in Mice Conference paper
作者:  Liu, Zhaohan;  Hu, Yunfeng;  Li, Xia;  Mei, Zhouxiong;  Wu, Shi;  He, Yong;  Jiang, Xinwei;  Sun, Jianxia;  Xiao, Jianbo;  Deng, Liehua;  Bai, Weibin
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/30
ultraviolet B (UVB)  cyanidin-3-O-glucoside (C3G)  nanoparticles  mitochondrial apoptosis  skin photodamage  
Insulin-like growth factor-1 activates PI3K/Akt signalling to protect human retinal pigment epithelial cells from amiodarone-induced oxidative injury Journal article
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 175,Issue: 1,Page: 125-139
作者:  Liao, Rifang;  Yan, Fengxia;  Zeng, Zhuanping;  Wang, Haitao;  Qiu, Kaifeng;  Xu, Jinying;  Zheng, Wenhua
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Substantial protection against MPTP-associated Parkinson's neurotoxicity in vitro and in vivo by anti-cancer agent SU4312 via activation of MEF2D and inhibition of MAO-B Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 126,Page: 12-24
作者:  Guo, Baojian;  Hu, Shengquan;  Zheng, Chengyou;  Wang, Hongyu;  Luo, Fangcheng;  Li, Haitao;  Cui, Wei;  Yang, Xifei;  Cui, Guozhen;  Mak, Shinghung;  Choi, Tony Chung-Lit;  Ma, Edmond Dik-Lung;  Wang, Yuqiang;  Lee, Simon Ming Yuen;  Zhang, Zaijun;  Han, Yifan
浏览  |  Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/5  |  提交时间:2018/10/31
Parkinson's disease  SU4312  Neuroprotection  Myocyte enhancer factor 2D  Monoamine oxidase-B  
Arctigenin suppresses renal interstitial fibrosis in a rat model of obstructive nephropathy Journal article
PHYTOMEDICINE, 2017,Volume: 30,Page: 28-41
作者:  Li, Ao;  Zhang, Xiaoxun;  Shu, Mao;  Wu, Mingjun;  Wang, Jun;  Zhang, Jingyao;  Wang, Rui;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(6898Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/5  |  提交时间:2018/10/30
Arctigenin  Renal Fibrosis  Inflammation  Transforming Growth Factor-beta 1  Oxidative Stress  Epithelial-mesenchymal Transition  
Examining the neuroprotective effects of protocatechuic acid and chrysin on in vitro and in vivo models of Parkinson disease Journal article
Free Radical Biology and Medicine, 2015,Volume: 84,Page: 331
作者:  Zhang Z.;  Li G.;  Szeto S.S.W.;  Chong C.M.;  Quan Q.;  Huang C.;  Cui W.;  Guo B.;  Wang Y.;  Han Y.;  Michael Siu K.W.;  Yuen Lee S.M.;  Chu I.K.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/30
Anti-inflammation  Freeradicals  Neuroprotection  Nrf2 Nf-κb  Parkinsondisease  Proteomics  
Identification of hepatoprotective xanthones from the pericarps of Garcinia mangostana, guided with tert-butyl hydroperoxide induced oxidative injury in HL-7702 cells Journal article
Food and Function, 2015,Volume: 6,Issue: 9,Page: 3013
作者:  Wang A.;  Liu Q.;  Ye Y.;  Wang Y.;  Lin L.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/31