UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cytotoxic cassane diterpenoids from the seeds of Caesalpinia sappan Journal article
CHINESE CHEMICAL LETTERS, 2017,Volume: 28,Issue: 8,Page: 1711-1715
作者:  Wu, Zheng-Feng;  Bao, Han;  Zhou, Fa-Yang;  Liu, Jing-Xin;  Meng, Fan-Cheng;  Feng, Lu;  Lu, Jin-Jian;  Zhang, Qing-Wen;  Ye, Yang;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Caesalpinia Sappan  Cassane Diterpenoid  Phanginin  Caesalsappanin  Cytotoxicity  
Cytosolic calcium mediates RIP1/RIP3 complex-dependent necroptosis through JNK activation and mitochondrial ROS production in human colon cancer cells Journal article
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, 2017,Volume: 108,Page: 433-444
作者:  Sun, Wen;  Wu, Xiaxia;  Gao, Hongwei;  Yu, Jie;  Zhao, Wenwen;  Lu, Jin-Jian;  Wang, Jinhua;  Du, Guanhua;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Necroptosis  C-jun N-terminal Kinase  Calcium  Ros  
Two new flavans from the roots of Dianella ensifolia (L.) DC Journal article
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2017,Volume: 31,Issue: 13,Page: 1561-1565
作者:  Tang, Ben-Qin;  Huang, Shu-Sheng;  Liang, Ye-Er;  Sun, Jian-Bo;  Ma, Yan;  Zeng, Bao;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Lu, Jian-Lin
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Dianella ensifolia  flavans  cytotoxicity