UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Exploration the effect of structural adjustment on identifying medium and bio-targeting based on two similar coumarin compounds Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 272,Page: 574-581
作者:  Yao, Shun;  Zhang, Gaojian;  Wang, Haiyan;  Song, Jinjin;  Liu, Tianyan;  Yang, Mingdi;  Yu, Jianhua;  Yang, Xingyuan;  Tian, Yupeng;  Zhang, Xuanjun;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Fluorescence Probes  Mercuric Ion  Copper Ion  Lysosome  Mitochondria  Bio-imaging Application  
A lipid droplet-targeted fluorescence probe for visualizing exogenous copper (II) based on LLCT and LMCT Journal article
TALANTA, 2018,Volume: 188,Page: 178-182
作者:  Xia, Ying;  Yu, Tingting;  Li, Fei;  Zhu, Weiju;  Ji, Yinggang;  Kong, Shuai;  Li, Chunxia;  Huang, Bei;  Zhang, Xuanjun;  Tian, Yupeng;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Fluorescence Probe  Recognition Mechanism  Llct And Lmct  Lipid Droplet  Biological Application  
Real-time detection and imaging of copper(II) in cellular mitochondria Journal article
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 2017,Volume: 15,Issue: 3,Page: 598-604
作者:  Li, Hong;  Zhang, Ruilong;  Li, Chunxia;  Huang, Bei;  Yu, Tingting;  Huang, Xiaodan;  Zhang, Xuanjun;  Li, Fei;  Zhou, Hongping;  Tian, Yupeng
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Protein-Modified CuS Nanotriangles: A Potential Multimodal Nanoplatform for In Vivo Tumor Photoacoustic/Magnetic Resonance Dual-Modal Imaging Journal article
ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS, 2017,Volume: 6,Issue: 1
作者:  Gao, Duyang;  Sheng, Zonghai;  Liu, Yubin;  Hu, Dehong;  Zhang, Jian;  Zhang, Xuanjun;  Zheng, Hairong;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
A TPA-caged precursor of (imino)coumarin for “turn-on” fluorogenic detection of Cu+ Journal article
ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2016,Volume: 933,Page: 189-195
作者:  Zhangjun Hu;  Jiwen Hu;  Hui Wang;  Qiong Zhang;  Meng Zhao;  Caroline Brommesson;  Yupeng Tian;  Hongwen Gao;  Xuanjun Zhang;  Uvdal, Kajsa
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/22
Fluorogenic Probe  Copper Ions  (Imino)Coumarin  Reaction-based Fluorescence  
Cu(I) or Cu(I)−Cu(II) Mixed-Valence Complexes of 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine:  Syntheses, Structures, and Theoretical Study of the Hydrolytic Reaction Mechanism Journal article
Inorganic chemistry, 2006,Volume: 45,Issue: 18,Page: 7119-7125
作者:  Xiao-Ping Zhou;  Dan L;  Shao-Liang Zheng;  Xuanjun Zhang;  Tao Wu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/22
Structural diversity and properties of a series of dinuclear and mononuclear copper(II) and copper(I) carboxylato complexes Journal article
New Journal of Chemistry, 2002,Volume: 26,Issue: 10,Page: 1468-1473
作者:  Yu-Peng Tian;  Xuan-Jun Zhang;  Jie-Ying Wu;  Hoong-Kun Fun;  Min-Hua Jiang;  Zhi-Qiang Xu;  Anwar Usman;  Suchada Chantraprommad;  Laurence K. Thompsone
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/17