UM

浏览/检索结果: 共99条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Targeted Delivery of a Ligand−Drug Conjugate via Formyl Peptide Receptor 1 through Cholesterol-Dependent Endocytosis Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2019,Volume: 16,Issue: 6,Page: 2636-2647
作者:  Junlin Wang;  Meiwan Chen;  Shaoping Li;  Richard D. Ye
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2020/01/07
g Protein-coupled Receptors  Ph-sensitive Peptides Conjugates  Formyl Peptides  Receptor Internalization  Targeted Drug Delivery  
G-Quadruplex-Based Nanoscale Coordination Polymers to Modulate Tumor Hypoxia and Achieve Nuclear-Targeted Drug Delivery for Enhanced Photodynamic Therapy Journal article
Nano Letters, 2018,Volume: 18,Issue: 11,Page: 6867-6875
作者:  Yang Y.;  Zhu W.;  Feng L.;  Chao Y.;  Yi X.;  Dong Z.;  Yang K.;  Tan W.;  Liu Z.;  Chen M.W
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/27
Dna Nanostructure  G-quadruplex  Nanoscale Coordination-polymers  Ncps  Photodynamic Therapy  Tumor Hypoxia  
Poly(ethylene glycol)-poly-l-glutamate complexed with polyethyleneimine-polyglycine for highly efficient gene delivery in vitro and in vivo Journal article
BIOMATERIALS SCIENCE, 2018,Volume: 6,Issue: 11,Page: 3053-3062
作者:  Guo, Zhaopei;  Lin, Lin;  Chen, Jie;  Zhou, Xingzhi;  Chan, Hon Fai;  Chen, Xuesi;  Tian, Huayu;  Chen, Meiwan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
Central role of autophagic UVRAG in melanogenesis and the suntan response Journal article
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018,Volume: 115,Issue: 33,Page: E7728-E7737
作者:  Yang, Yongfei;  Jang, Gyu-beom;  Yang, Xuanjun;  Wang, Qiaoxiu;  He, Shanshan;  Li, Shun;  Quach, Christine;  Zhao, Shihui;  Li, Fan;  Yuan, Zengqiang;  Lee, Hye-Ra;  Zhong, Hanbing;  Liang, Chengyu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
UVRAG  MITF  BLOC-1  melanosome  BRAF  
A novel design of a polynuclear co-delivery system for safe and efficient cancer therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2018,Volume: 54,Issue: 63,Page: 8737-8740
作者:  Xing, Lei;  Zhang, Jia-Liang;  Zhou, Tian-Jiao;  He, Yu-Jing;  Cui, Peng-Fei;  Gong, Jia-Hui;  Sun, Minjie;  Lu, Jin-Jian;  Huang, Zhangjian;  Jin, Liang;  Jiang, Hu-Lin
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
A novel Ca2+ current blocker promotes angiogenesis and cardiac healing after experimental myocardial infarction in mice Journal article
PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2018,Volume: 134,Page: 109-117
作者:  Cui, Guozhen;  Xin, Qiqi;  Tseng, Hisa Hui Ling;  Hoi, Maggie PuiMan;  Wang, Yan;  Yang, Binrui;  Choi, InLeng;  Wang, Yuqiang;  Yuan, Rong;  Chen, Keji;  Cong, Weihong;  Lee, Simon MingYuen
浏览  |  Adobe PDF(3018Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/9  |  提交时间:2018/10/30
Cardioprotection  Angiogenesis  ADTM  Zebrafish  VEGF  
Application of Nanoparticles for Targeting G Protein-Coupled Receptors Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2018,Volume: 19,Issue: 7
作者:  Ma, Xin;  Xiong, Yunfang;  Lee, Leo Tsz On
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
g Protein-coupled Receptor (Gpcr)  Cancer  Nanoparticles (Nps)  Dendrimers  Quantum Dots (Qds)  Gold Nanoparticles (Aunps)  Magnetic Nanoparticles (Mnps)  
UPLC/Q-TOFMS-Based Metabolomics Approach to Reveal the Protective Role of Other Herbs in An-Gong-Niu-Huang Wan Against the Hepatorenal Toxicity of Cinnabar and Realgar Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Xia, Fangbo;  Li, Ao;  Chai, Yushuang;  Xiao, Xiao;  Wan, Jianbo;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(3535Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:177/19  |  提交时间:2018/10/30
An-gong-niu-huang Wan  Cinnabar  Realgar  Metabonomics  Detoxification  Inflammation  
Reductive-Responsive, Single-Molecular-Layer Polymer Nanocapsules Prepared by Lateral-Functionalized Pillar[5]arenes for Targeting Anticancer Drug Delivery Journal article
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018,Volume: 10,Issue: 17,Page: 14281-14286
作者:  Fu, Shuang;  Zhang, Yue;  Guan, Shuwen;  Huang, Qiaoxin;  Wang, Ruibing;  Tian, Ruizhen;  Zang, Mingsong;  Qiao, Shanpeng;  Zhang, Xin;  Liu, Shengda;  Fan, Xiaotong;  Li, Xiumei;  Luo, Quan;  Hou, Chunxi;  Xu, Jiayun;  Dong, Zeyuan;  Liu, Junqiu
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Reductive-responsive  Polymer Nanocapsules  Pillar[n]Arene  Host-guest Property  Drug Delivery  
Computer-Aided Formulation Design for a Highly Soluble Lutein-Cyclodextrin Multiple-Component Delivery System Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2018,Volume: 15,Issue: 4,Page: 1664-1673
作者:  Zhao, Qianqian;  Miriyala, Nikhila;  Su, Yan;  Chen, Weijie;  Gao, Xuejiao;  Shao, Ling;  Yan, Ru;  Li, Haifeng;  Yao, Xiaojun;  Cao, Dongsheng;  Wang, Yitao;  Ouyang, Defang
浏览  |  Adobe PDF(4697Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:305/33  |  提交时间:2018/10/30
Lutein  Cyclodextrin  Multiple-component System  Molecular Dynamics Simulation  Bioavailability  Computer-aided Formulation Design