UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Pinostrobin Exerts Neuroprotective Actions in Neurotoxin-Induced Parkinson's Disease Models through Nrf2 Induction Journal article
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018,Volume: 66,Issue: 31,Page: 8307-8318
作者:  Li, Chuwen;  Tang, Benqin;  Feng, Yu;  Tang, Fan;  Hoi, Maggie Pui-Man;  Su, Ziren;  Lee, Simon Ming-Yuen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/31
Pinostrobin  Parkinson's Disease  Neurotoxin  Nrf2  
Substantial protection against MPTP-associated Parkinson's neurotoxicity in vitro and in vivo by anti-cancer agent SU4312 via activation of MEF2D and inhibition of MAO-B Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 126,Page: 12-24
作者:  Guo, Baojian;  Hu, Shengquan;  Zheng, Chengyou;  Wang, Hongyu;  Luo, Fangcheng;  Li, Haitao;  Cui, Wei;  Yang, Xifei;  Cui, Guozhen;  Mak, Shinghung;  Choi, Tony Chung-Lit;  Ma, Edmond Dik-Lung;  Wang, Yuqiang;  Lee, Simon Ming Yuen;  Zhang, Zaijun;  Han, Yifan
浏览  |  Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/5  |  提交时间:2018/10/31
Parkinson's disease  SU4312  Neuroprotection  Myocyte enhancer factor 2D  Monoamine oxidase-B  
Sailuotong prevents hydrogen peroxide (H2O2)-induced injury in EA.Hy926 cells Journal article
International Journal of Molecular Sciences, 2017,Volume: 18,Issue: 1
作者:  Seto S.W.;  Chang D.;  Ko W.M.;  Zhou X.;  Kiat H.;  Bensoussan A.;  Lee S.M.Y.;  Hoi M.P.M.;  Steiner G.Z.;  Liu J.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/06
Apoptosis  Endothelial dysfunction  Herbal medicine  Reactive oxygen species  Sailuotong (SLT)  Vascular dementia  
Multifunction of chrysin in Parkinson's model: Anti-neuronal apoptosis, neuroprotection via activation of MEF2D, and inhibition of monoamine oxidase-B Journal article
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016,Volume: 64,Issue: 26,Page: 5324-5333
作者:  Guo B.;  Zheng C.;  Cai W.;  Cheng J.;  Wang H.;  Li H.;  Sun Y.;  Cui W.;  Wang Y.;  Han Y.;  Lee S.M.-Y.;  Zhang Z.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/11/06
chrysin  MAO-B  MEF2D  neuroprotection  Parkinson's disease