UM

浏览/检索结果: 共8条,第1-8条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Substantial protection against MPTP-associated Parkinson's neurotoxicity in vitro and in vivo by anti-cancer agent SU4312 via activation of MEF2D and inhibition of MAO-B Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 126,Page: 12-24
作者:  Guo, Baojian;  Hu, Shengquan;  Zheng, Chengyou;  Wang, Hongyu;  Luo, Fangcheng;  Li, Haitao;  Cui, Wei;  Yang, Xifei;  Cui, Guozhen;  Mak, Shinghung;  Choi, Tony Chung-Lit;  Ma, Edmond Dik-Lung;  Wang, Yuqiang;  Lee, Simon Ming Yuen;  Zhang, Zaijun;  Han, Yifan
浏览  |  Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/5  |  提交时间:2018/10/31
Parkinson's disease  SU4312  Neuroprotection  Myocyte enhancer factor 2D  Monoamine oxidase-B  
Cystatin C as a potential therapeutic mediator against Parkinson's disease via VEGF-induced angiogenesis and enhanced neuronal autophagy in neurovascular units Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Zou, Jing;  Chen, Zhaoyu;  Wei, Xiaobo;  Chen, Zhigang;  Fu, Yongmei;  Yang, Xiaoyan;  Chen, Dan;  Wang, Rui;  Jenner, Peter;  Lu, Jia-Hong;  Li, Min;  Zhang, Zhuohua;  Tang, Beisha;  Jin, Kunlin;  Wang, Qing
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/10/31
Cystatin C as a potential therapeutic mediator against Parkinson's disease via VEGF-induced angiogenesis and enhanced neuronal autophagy in neurovascular units Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Zou, Jing;  Chen, Zhaoyu;  Wei, Xiaobo;  Chen, Zhigang;  Fu, Yongmei;  Yang, Xiaoyan;  Chen, Dan;  Wang, Rui;  Jenner, Peter;  Lu, Jia-Hong;  Li, Min;  Zhang, Zhuohua;  Tang, Beisha;  Jin, Kunlin;  Wang, Qing
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/31
Cystatin C as a potential therapeutic mediator against Parkinson's disease via VEGF-induced angiogenesis and enhanced neuronal autophagy in neurovascular units Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Zou, Jing;  Chen, Zhaoyu;  Wei, Xiaobo;  Chen, Zhigang;  Fu, Yongmei;  Yang, Xiaoyan;  Chen, Dan;  Wang, Rui;  Jenner, Peter;  Lu, Jia-Hong;  Li, Min;  Zhang, Zhuohua;  Tang, Beisha;  Jin, Kunlin;  Wang, Qing
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/30
Cystatin C as a potential therapeutic mediator against Parkinson's disease via VEGF-induced angiogenesis and enhanced neuronal autophagy in neurovascular units Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Zou, Jing;  Chen, Zhaoyu;  Wei, Xiaobo;  Chen, Zhigang;  Fu, Yongmei;  Yang, Xiaoyan;  Chen, Dan;  Wang, Rui;  Jenner, Peter;  Lu, Jia-Hong;  Li, Min;  Zhang, Zhuohua;  Tang, Beisha;  Jin, Kunlin;  Wang, Qing
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Phosphoproteome-based kinase activity profiling reveals the critical role of MAP2K2 and PLK1 in neuronal autophagy Journal article
AUTOPHAGY, 2017,Volume: 13,Issue: 11,Page: 1969-1980
作者:  Chen, Lei-Lei;  Wang, Yong-Bo;  Song, Ju-Xian;  Deng, Wan-Kun;  Lu, Jia-Hong;  Ma, Li-Li;  Yang, Chuan-Bin;  Li, Min;  Xue, Yu
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
autophagy  corynoxine  kinase activity  phosphoproteome  phosphorylation  protein kinase  
Inhibition of Excessive Oxidative Protein Folding Is Protective in MPP+ Toxicity-Induced Parkinson's Disease Models Journal article
Antioxidants and Redox Signaling, 2016,Volume: 25,Issue: 8,Page: 485-497
作者:  Lehtonen S.;  Jaronen M.;  Vehvilainen P.;  Lakso M.;  Rudgalvyte M.;  Keksa-Goldsteine V.;  Wong G.;  Courtney M.J.;  Koistinaho J.;  Goldsteins G.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/18
Global microRNA expression profiling of caenorhabditis elegans Parkinson's disease models Journal article
Journal of Molecular Neuroscience, 2010,Volume: 41,Issue: 1,Page: 210-218
作者:  Asikainen S.;  Rudgalvyte M.;  Heikkinen L.;  Louhiranta K.;  Lakso M.;  Wong G.;  Nass R.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/18
Caenorhabditis Elegans  Microarray  Microrna  Neurodegeneration  Parkinson's Disease  Qrt-pcr