UM

浏览/检索结果: 共12654条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A comparative study for determinants of gaming performance in Macao and Las Vegas Journal article
Tourism Management, 2020,Volume: 77
作者:  Qiang Deng;  Xinhua Gu;  Rob Law;  Zhaotong Lian
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2019/11/11
Dea  Sur  Gaming Efficiency  Casino Tourism  Resort Hospitality  
Are Higher Co-Moments Priced? A Tale of Two Countries Journal article
Journal of Financial Studies, 2020
作者:  Keith Lam;  Liang Dong;  Hung Wan Kot
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2019/11/14
Uk Stock Market  Higher Co-moments  Coskewness  Cokurtosis  China Stock Market  
Rapid internationalization of emerging market firms—The role of geographic diversity and added cultural distance Journal article
International Business Review, 2019,Volume: 28,Issue: 6
作者:  Naveen Kumar Jain;  Nitin Pangarkar;  Lin Yuan;  Vikas Kumar
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2019/10/03
Emerging Market Firms  Speed  Internationalization  India  Cultural Distance  Geographic Diversity  Software Firms  
Impacts of alkaline on the defects property and crystallization kinetics in perovskite solar cells Journal article
Nature Communications, 2019,Volume: 10,Issue: 1
作者:  Yihua Chen;  Nengxu Li;  Ligang Wang;  Liang Li;  Ziqi Xu;  Haoyang Jiao;  Pengfei Liu;  Cheng Zhu;  Huachao Zai;  Mingzi Sun;  Wei Zou;  Shuai Zhang;  Guichuan Xing;  Xinfeng Liu;  Jianpu Wang;  Dongdong Li;  Bolong Huang;  Qi Chen;  Huanping Zhou
收藏  |  浏览/下载:73/0  |  提交时间:2019/04/08
Experimental characterization and molecular dynamic simulation of ketoprofen-cyclodextrin complexes Journal article
CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 2019,Volume: 736
作者:  Qianqian Zhao;  Haoshi Gao;  Yan Su;  Tianhe Huang;  Jiahong Lu;  Hua Yu;  Defang Ouyang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/04
Ketoprofen  Cyclodextrin Complexation  Molecular Dynamic Simulation  Molecular Mechanism  Binary System  
Powered to craft? The roles of flexibility and perceived organizational support Journal article
Journal of Business Research, 2019,Volume: 104,Page: 61-68
作者:  Loi,Raymond;  Lin,Xiaowan;  Tan,Alice J.M.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2019/08/01
Flexibility  Job crafting  Perceived organizational support  Sense of power  
Powered to craft? The roles of flexibility and perceived organizational support Journal article
Journal of Business Research, 2019,Volume: 104,Page: 61-68
作者:  Loi,Raymond;  Lin,Xiaowan;  Tan,Alice J.M.
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2019/08/01
Flexibility  Job crafting  Perceived organizational support  Sense of power  
Quadratic effects of dynamic decision-making capability on innovation orientation and performance: Evidence from Chinese exporters Journal article
Industrial Marketing Management, 2019,Volume: 83,Page: 59-69
作者:  Paul Hughes;  Anne L. Souchon;  Ekaterina Nemkova;  Ian R. Hodgkinson;  João S. Oliveira;  Nathaniel Boso;  Magnus Hultman;  Abena A. Yeboah-Banin;  Joseph Sy-Changco
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/11/27
Dynamic Capabilities  Exporting  Decision-making  Innovation  Export Market Performance  Quadratic Effects  China  
The inequality-housing price nexus in tourist resorts: theory and evidence Journal article
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 2019
作者:  Xinhua Gu;  Guoqiang Li;  Chun Kwok Lei;  Li Sheng;  Qingbin Zhao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/11/11
Casino Tourism  Economic Inequality  Housing Bubbles  Macao  
Cardiotoxicity of forchlorfenuron (CPPU) in zebrafish (Danio rerio) and H9c2 cardiomyocytes Journal article
CHEMOSPHERE, 2019,Volume: 235,Page: 153-162
作者:  Guiyi Gong;  Hiotong Kam;  Yuchung Tse;  Simon Mingyuen Lee
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2020/01/15
Forchlorfenuron (Cppu)  Zebrafish  Cardiotoxicity  Hematopoietic Toxicity  H9c2 Cardiomyocytes  Cytoskeletons Destruction