UM

浏览/检索结果: 共63条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Intensity and Stationarity Analysis of Land Use Change Based on CART Algorithm Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2019,Volume: 9
作者:  Sang, X;  Guo, QZ;  Wu, XX;  Fu, Y;  Xie, TY;  He, CW;  Zang, JL
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2020/01/09
Controlled compensation via non-equilibrium electrons in ZnO Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Xie, Xiuhua;  Li, Binghui;  Zhang, Zhenzhong;  Wang, Shuangpeng;  Shen, Dezhen
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/17
Identification and pharmaceutical evaluation of novel frog skin-derived serine proteinase inhibitor peptide PE-BBI (Pelophylax esculentus Bowman-Birk inhibitor) for the potential treatment of cancer Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Lyu, Peng;  Ge, Lilin;  Ma, Rui;  Wei, Ran;  McCrudden, Cian M.;  Chen, Tianbao;  Shaw, Chris;  Kwok, Hang Fai
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Genome guided investigation of antibiotics producing actinomycetales strain isolated from a Macau mangrove ecosystem Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Hu, Dini;  Chen, Yan;  Sun, Chenghang;  Jin, Tao;  Fan, Guangyi;  Liao, Qiwen;  Mok, Kai Meng;  Lee, Ming-Yuen Simon
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Plasmon-induced hot electron transfer in AgNW@TiO2@AuNPs nanostructures Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Cheng, Jiaji;  Li, Yiwen;  Plissonneau, Marie;  Li, Jiagen;  Li, Junzi;  Chen, Rui;  Tang, Zikang;  Pautrot-d'Alencon, Lauriane;  He, Tingchao;  Treguer-Delapierre, Mona;  Delville, Marie-Helene
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/10/30
Iridium-based probe for luminescent nitric oxide monitoring in live cells Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Wu, Chun;  Wu, Ke-Jia;  Kang, Tian-Shu;  Wang, Hui-Min David;  Leung, Chung-Hang;  Liu, Jin-Biao;  Ma, Dik-Lung
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
A network pharmacology-based approach to analyse potential targets of traditional herbal formulas: An example of Yu Ping Feng decoction Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Zuo, Huali;  Zhang, Qianru;  Su, Shibing;  Chen, Qilong;  Yang, Fengqing;  Hu, Yuanjia
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
A systematic evaluation of the biocompatibility of cucurbit[7]uril in mice Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Zhang, Xiangjun;  Xu, Xiaoqiu;  Li, Shengke;  Wang, Lian-Hui;  Zhang, Jianxiang;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Cerium oxide nanoparticles with antioxidant capabilities and gadolinium integration for MRI contrast enhancement Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Eriksson, Peter;  Tal, Alexey A.;  Skallberg, Andreas;  Brommesson, Caroline;  Hu, Zhangjun;  Boyd, Robert D.;  Olovsson, Weine;  Fairley, Neal;  Abrikosov, Igor A.;  Zhang, Xuanjun;  Uvdal, Kajsa
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Spoof Surface Plasmon Polaritons Power Divider with large Isolation Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Zhou, Shiyan;  Lin, Jing-Yu;  Wong, Sai-Wai;  Deng, Fei;  Zhu, Lei;  Yang, Yang;  He, Yejun;  Tu, Zhi-Hong
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30