UM

浏览/检索结果: 共24条,第1-10条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Using acs-22 mutant Caenorhabditis elegans to detect the toxicity of nanopolystyrene particles Journal article
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018,Volume: 643,Page: 119-126
作者:  Qu, Man;  Xu, Kangni;  Li, Yunhui;  Wong, Garry;  Wang, Dayong
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Intestinal Barrier  Translocation  Nanopolystyrene Particles  Caenorhabditis Elegans  
A lipid droplet-targeted fluorescence probe for visualizing exogenous copper (II) based on LLCT and LMCT Journal article
TALANTA, 2018,Volume: 188,Page: 178-182
作者:  Xia, Ying;  Yu, Tingting;  Li, Fei;  Zhu, Weiju;  Ji, Yinggang;  Kong, Shuai;  Li, Chunxia;  Huang, Bei;  Zhang, Xuanjun;  Tian, Yupeng;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Fluorescence Probe  Recognition Mechanism  Llct And Lmct  Lipid Droplet  Biological Application  
Quality of life in Chinese patients with schizophrenia: A meta-analysis Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2018,Volume: 268,Page: 392-399
作者:  Lu, Li;  Zeng, Liang-Nan;  Zong, Qian-Qian;  Rao, Wen-Wang;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Li, Jun;  An, Feng-Rong;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Quality Of Life  Meta-analysis  China  
Andrographolide derivative as STAT3 inhibitor that protects acute liver damage in mice Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 26,Issue: 18,Page: 5053-5061
作者:  Chen, Shao-Ru;  Li, Feng;  Ding, Mo-Yu;  Wang, Decai;  Zhao, Qi;  Wang, Yitao;  Zhou, Guo-Chun;  Wang, Ying
浏览  |  Adobe PDF(2009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/49  |  提交时间:2018/10/30
Andrographolide  Stat3 Inhibitor  Acute Liver Damage  Inflammation  
Universal corneal epithelial-like cells derived from human embryonic stem cells for cellularization of a corneal scaffold Journal article
Translational Vision Science and Technology, 2018,Volume: 7,Issue: 5
作者:  Yang J.;  Park J.W.;  Zheng D.;  Xu R.-H.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/12/20
B2m Knockout  Corneal Epithelial Cells  Decellularized Cornea  Differentiation  Human Embryonic Stem Cells  Immunogenicity  
Supramolecular strategy for reducing the cardiotoxicity of bedaquiline without compromising its antimycobacterial efficacy Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Kunming, PEOPLES R CHINA, AUG 25-30, 2018
作者:  Kuok, Kit Ieng;  Ng, Phoebe Choi In;  Ji, Xia;  Wang, Chunming;  Yew, Wing Wai;  Chan, Denise P. C.;  Zheng, Jun;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
浏览  |  Adobe PDF(423Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:203/25  |  提交时间:2018/10/30
Cucurbit[7]Uril  Bedaquiline  Supramolecular Formulation  Cardiotoxicity  Antimycobacterial  
Neurocognitive dysfunction in subjects at clinical high risk for psychosis: A meta-analysis Journal article
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 2018,Volume: 103,Page: 38-45
作者:  Zheng, Wei;  Zhang, Qing-E.;  Cai, Dong-Bin;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Ning, Yu-Ping;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Psychosis  Clinical High Risk For Psychosis  Neurocognitive Function  Mccb  Meta-analysis  
Effects of insulin on transcriptional response and permeability in an in vitro model of human blood-brain barrier Journal article
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2018,Volume: 119,Issue: 7,Page: 5657-5664
作者:  Kuai, Ziyu;  Xu, Yan;  Zhao, Qi;  Liu, Jie;  Guan, Shanshan;  Qiao, Yongbo;  Gong, Xin;  Nie, Jiaojiao;  Li, Pengju;  Liu, Dongni;  Xing, Yifan;  Li, Huiwen;  Sun, Zixiao;  Wang, Wenqi;  Ning, Chunan;  Shi, Yuhua;  Kong, Wei;  Shan, Yaming
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/10/30
Alzheimer's Disease  Human Blood-brain Barrier  Insulin  Type 2 Diabetes  Transcriptional Response  Permeability  
Activatable Semiconducting Theranostics: Simultaneous Generation and Ratiometric Photoacoustic Imaging of Reactive Oxygen Species In Vivo Journal article
Advanced Materials, 2018,Volume: 30,Issue: 23
作者:  Yang Z.;  Dai Y.;  Yin C.;  Fan Q.;  Zhang W.;  Song J.;  Yu G.;  Tang W.;  Fan W.;  Yung B.C.;  Li J.;  Li X.;  Li X.;  Tang Y.;  Huang W.;  Song J.;  Chen X.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/01/15
Cisplatin  Ratiometric Photoacoustic Imaging  Ros Generation  Synergistic Cancer Therapy  Theranostics  
Entropy Change of Biological Dynamics in Asthmatic Patients and Its Diagnostic Value in Individualized Treatment: A Systematic Review Journal article
ENTROPY, 2018,Volume: 20,Issue: 6
作者:  Sun, Shixue;  Jin, Yu;  Chen, Chang;  Sun, Baoqing;  Cao, Zhixin;  Lo, Iek Long;  Zhao, Qi;  Zheng, Jun;  Shi, Yan;  Zhang, Xiaohua Douglas
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
entropy  irregularity  asthma  physiological signal  individualized treatment