UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Critical role of chloride in organic ammonium spacer on the performance of Low-dimensional Ruddlesden-Popper perovskite solar cells Journal article
Nano Energy, 2019,Volume: 56,Page: 373-381
作者:  Haoran Chen;  Yingdong Xia;  Bo Wu;  Feng Liu;  Tingting Niu;  Lingfeng Chao;  Guichuan Xing;  TzeChien Sum;  Yonghua Chen;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/04/08
Chloride  Low-dimensional  Perovskite Solar Cell  Phenylethyl Ammonium  Ruddlesden-popper Phase  
Two-Photon Optical Properties in Individual Organic-Inorganic Perovskite Microplates Journal article
Advanced Optical Materials, 2017,Volume: 5,Issue: 24
作者:  Qi Wei;  Bin Du;  Bo Wu;  Jia Guo;  Ming jie Li;  Jianhui Fu;  Zhipeng Zhang;  Jianwei Yu;  Tianyu Hou;  Guichuan Xing;  Tze Chien Sum;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Amplified Spontaneous Emission  Excitons And Free Carriers  Microlasers  Multiphoton Absorption  Perovskites