UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Two-Photon Optical Properties in Individual Organic-Inorganic Perovskite Microplates Journal article
Advanced Optical Materials, 2017,Volume: 5,Issue: 24
作者:  Qi Wei;  Bin Du;  Bo Wu;  Jia Guo;  Ming jie Li;  Jianhui Fu;  Zhipeng Zhang;  Jianwei Yu;  Tianyu Hou;  Guichuan Xing;  Tze Chien Sum;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Amplified Spontaneous Emission  Excitons And Free Carriers  Microlasers  Multiphoton Absorption  Perovskites