UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Astemizole Inhibits mTOR Signaling and Angiogenesis by Blocking Cholesterol Trafficking Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2018,Volume: 14,Issue: 10,Page: 1175-1185
作者:  Lyu, Junfang;  Yang, Eun Ju;  Head, Sarah A.;  Ai, Nana;  Zhang, Baoyuan;  Wu, Changjie;  Li, Ruo-Jing;  Liu, Yifan;  Chakravarty, Harapriya;  Zhang, Shaolin;  Tam, Kin Yip;  Dang, Yongjun;  Kwon, Ho Jeong;  Gel, Wei;  Liu, Jun O.;  Shim, Joong Sup
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
Cholesterol Trafficking  Angiogenesis  Astemizole  Npc1  Mtor  
The antifungal drug itraconazole targets VDAC1 to modulate the AMPK/mTOR signaling axis in endothelial cells Journal article
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2015,Volume: 112,Issue: 52,Page: E7276-E7285
作者:  Sarah A. Head;  Wei Shi;  Liang Zhao;  Kirill Gorshkov;  Kalyan Pasunooti;  Yue Chen;  Zhiyou Deng;  Ruo-jing Li;  Joong Sup Shim;  Wenzhi Tan;  Thomas Hartung;  Jin Zhang;  Yingming Zhao;  Marco Colombini;  Jun O. Liu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/24
Angiogenesis  Mitochondria  Metabolism  Itraconazole  Vdac1  
Inhibition of angiogenesis by selective estrogen receptor modulators through blockade of cholesterol trafficking rather than estrogen receptor antagonism Journal article
Cancer Letters, 2015,Volume: 362,Issue: 1,Page: 106-115
作者:  Shim J.S.;  Li R.-J.;  Lv J.;  Head S.A.;  Yang E.J.;  Liu J.O.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/15
Angiogenesis  Cholesterol Trafficking  Selective Estrogen Receptor Modulator  Tamoxifen