UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Berberine protects against 6-OHDA-induced neurotoxicity in PC12 cells and zebrafish through hormetic mechanisms involving PI3K/AKT/Bcl-2 and Nrf2/HO-1 pathways Journal article
REDOX BIOLOGY, 2017,Volume: 11
作者:  Zhang, Chao;  Li, Chuwen;  Chen, Shenghui;  Li, Zhiping;  Jia, Xuejing;  Wang, Kai;  Bao, Jiaolin;  Liang, Yeer;  Wang, Xiaotong;  Chen, Meiwan;  Li, Peng;  Su, Huanxing;  Wan, Jian-Bo;  Lee, Simon Ming Yuen;  Liu, Kechun;  He, Chengwei
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Berberine  Hormesis  Neuroprotection  Pc12 Cells  Zebrafish  
Hepatoprotective properties of &ITPenthorum chinense&IT Pursh against carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice Journal article
CHINESE MEDICINE, 2017,Volume: 12
作者:  Wang, M;  Zhang, XJ;  Feng, RB;  Jiang, Y;  Zhang, DY;  He, CW;  Li, P;  Wan, JB
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2020/01/09
Penthorum Chinense Pursh  Carbon Tetrachloride  Nuclear Factor E2‑related Factor 2  Hepatotoxicity  Oxidative Stress