UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Polymorphism in schizophrenia risk gene MIR137 is associated with the posterior cingulate Cortex's activation and functional and structural connectivity in healthy controls Journal article
NEUROIMAGE-CLINICAL, 2018,Volume: 19,Page: 160-166
作者:  Zhang, Zhifang;  Yan, Tongjun;  Wang, Yanyan;  Zhang, Qiumei;  Zhao, Wan;  Chen, Xiongying;  Zhai, Jinguo;  Chen, Min;  Du, Boqi;  Deng, Xiaoxiang;  Ji, Feng;  Xiang, Yutao;  Wu, Hongjie;  Song, Jie;  Dong, Qi;  Chen, Chuansheng;  Li, Jun
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/31
MIR137 gene  Working memory  Functional connectivity  Structural connectivity  Posterior cingulate cortex  
Diffusion tensor imaging tractography reveals disrupted white matter structural connectivity network in healthy adults with insomnia symptoms Journal article
Frontiers in Human Neuroscience, 2017,Volume: 11
作者:  Lu F.-M.;  Dai J.;  Couto T.A.;  Liu C.-H.;  Chen H.;  Lu S.-L.;  Tang L.-R.;  Tie C.-L.;  Chen H.-F.;  He M.-X.;  Xiang Y.-T.;  Yuan Z.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/17
Diffusion Tensor Imaging Tractography  Graph Theoretical Analysis  Insomnia  Small-world Network  White Matter