UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件                            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Fast identification of anticancer constituents in Forsythiae Fructus based on metabolomics approaches Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2018,Volume: 154,Page: 312-320
作者:  Bao, Jiaolin;  Ding, Ren-Bo;  Jia, Xuejing;  Liang, Yeer;  Liu, Fang;  Wang, Kai;  Zhang, Chao;  Li, Peng;  Wang, Yitao;  Wan, Jian-Bo;  He, Chengwei
浏览  |  Adobe PDF(2154Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:195/22  |  提交时间:2018/10/30
Forsythiae Fructus  Anticancer  Metabolomics  Multivariate Data Analysis  B16-f10 Melanoma  
H-1 nuclear magnetic resonance based-metabolomic characterization of Peucedani Radix and simultaneous determination of praeruptorin A and praeruptorin B Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2014,Volume: 93,Issue: SI,Page: 86-94
作者:  Song, Yue-Lin;  Jing, Wang-Hui;  Chen, Yan-Gan;  Yuan, Yun-Fei;  Yan, Ru;  Wang, Yi-Tao
浏览  |  Adobe PDF(1142Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:136/19  |  提交时间:2018/11/01
Peucedani Radix  Metabolomic Profile  Quantitative H-1 Nmr  Praeruptorin a  Praeruptorin b  
Simultaneously enantiospecific determination of (+)-trans-khellactone, (+/-)-praeruptorin A, (+/-)-praeruptorin B, (+)-praeruptorin E, and their metabolites, (+/-)-cis-khellactone, in rat plasma using Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2014,Volume: 88,Issue: 1,Page: 269-277
作者:  Song, Yuelin;  Jing, Wanghui;  Yang, Fengqing;  Shi, Zhan;  Yao, Meicun;  Yan, Ru;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(488Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:140/23  |  提交时间:2018/11/01
Online Spe  Chiral Lc-ms/ms  Enantiospecific  Peucedani Radix  Pharmacokinetics  
Rapid HPLC-ESI-MS/MS for qualitative and quantitative analysis of saponins in "XUESETONG" injection Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2006,Volume: 40,Issue: 3,Page: 669-678
作者:  Lai, CM;  Li, SP;  Yu, H;  Wan, JB;  Kan, KW;  Wang, YT
浏览  |  Adobe PDF(341Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:133/10  |  提交时间:2018/11/01
Xuesetong Injection  Panax Notoginseng  Total Saponins  Hplc-esi-ms/ms  Notoginsenoside  Ginsenoside  Quality Control  
Identification and quantitation of eleven sesquiterpenes in three species of Curcuma rhizomes by pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2005,Volume: 39,Issue: 3-4,Page: 552-558
作者:  Yang, FQ;  Li, SP;  Chen, Y;  Lao, SC;  Wang, YT;  Dong, TTX;  Tsim, KWK
浏览  |  Adobe PDF(206Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:143/26  |  提交时间:2018/11/01
Gas Chromatography-mass Spectrometry  Sesquiterpenes Determination  Pressurized Liquid Extraction  Quality Control  Curcuma