UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
UPLC/Q-TOFMS-Based Metabolomics Approach to Reveal the Protective Role of Other Herbs in An-Gong-Niu-Huang Wan Against the Hepatorenal Toxicity of Cinnabar and Realgar Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Xia, Fangbo;  Li, Ao;  Chai, Yushuang;  Xiao, Xiao;  Wan, Jianbo;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(3535Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:167/17  |  提交时间:2018/10/30
An-gong-niu-huang Wan  Cinnabar  Realgar  Metabonomics  Detoxification  Inflammation  
Computer-Aided Formulation Design for a Highly Soluble Lutein-Cyclodextrin Multiple-Component Delivery System Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2018,Volume: 15,Issue: 4,Page: 1664-1673
作者:  Zhao, Qianqian;  Miriyala, Nikhila;  Su, Yan;  Chen, Weijie;  Gao, Xuejiao;  Shao, Ling;  Yan, Ru;  Li, Haifeng;  Yao, Xiaojun;  Cao, Dongsheng;  Wang, Yitao;  Ouyang, Defang
浏览  |  Adobe PDF(4697Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:228/28  |  提交时间:2018/10/30
Lutein  Cyclodextrin  Multiple-component System  Molecular Dynamics Simulation  Bioavailability  Computer-aided Formulation Design  
gamma-Mangostin, a xanthone from mangosteen, attenuates oxidative injury in liver via NRF2 and SIRT1 induction Journal article
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 2018,Volume: 40,Page: 544-553
作者:  Wang, Anqi;  Li, Dan;  Wang, Shengpeng;  Zhou, Fayang;  Li, Peng;  Wang, Yitao;  Lin, Ligen
浏览  |  Adobe PDF(1410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:136/5  |  提交时间:2018/10/30
Gamma-mangostin  Mangosteen  Liver Oxidative Injury  Nrf2  Sirt1  Pgc-1 Alpha