UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Effective Approach to Reduce Variation of Quasi-E-Plane Beamwidth of EH1-Mode Microstrip Leaky-Wave Antennas Journal article
IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, 2018,Volume: 17,Issue: 9,Page: 1732-1735
作者:  Xie, Danpeng;  Zhu, Lei
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Constant Beamwidth  Microstrip Leaky-wave Antenna (Mlwa)  Pin-loaded Technique  Quasi-e Plane  
Single-Fed Wide-Beamwidth Circularly Polarized Patch Antenna Using Dual-Function 3-D Printed Substrate Journal article
IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, 2018,Volume: 17,Issue: 4,Page: 649-653
作者:  Wang, Shiyan;  Zhang, Xiao;  Zhu, Lei;  Wu, Wen
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/10/30
3 Db Axial-ratio Beamwidth (Arbw)  Microstrip Patch Antenna  Three-dimensional (3-d) Printed Substrate  Single-fed  
Uniform Periodic Leaky-Wave Antennas With Eliminated Open Stopbands Journal article
IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, 2017,Volume: 16,Page: 2110-2113
作者:  Xie, Danpeng;  Wen, Juan;  Zhu, Lei;  Liu, Xueguan;  Guo, Huiping;  Bu, Huizheng;  Yang, Xin Mi;  Liu, Changrong
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Dispersion Diagram  Leaky-wave Antenna  Open Stopband  Periodic Structure