UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共75条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Dictionary Learning-Based Feature-Level Domain Adaptation for Cross-Scene Hyperspectral Image Classification (vol 55, pg 1544, 2017) Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 2018,Volume: 56,Issue: 5,Page: 3002-3003
作者:  Ye, Minchao;  Qian, Yuntao;  Zhou, Jun;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Multiview dimension reduction via Hessian multiset canonical correlations Journal article
Information fusion, 2018,Volume: 41,Page: 119-128
作者:  Liu, Weifeng;  Yang, Xinghao;  Tao, Dapeng;  Cheng, Jun;  Tang, Yuanyan
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Multiview  Dimension Reduction  Hessian  Canonical Correlation Analysis  
k-Times Markov Sampling for SVMC Journal article
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2018,Volume: 29,Issue: 4,Page: 1328-1341
作者:  Zou, Bin;  Xu, Chen;  Lu, Yang;  Tang, Yuan Yan;  Xu, Jie;  You, Xinge
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
K-times Markov Sampling  Learning Performance  Support Vector Machine Classification (Svmc)  Uniform Ergodic Markov Chain (U.e.m.c.)  
A semantic tree method for image classification and video action recognition Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING, 2018,Volume: 16,Issue: 2
作者:  Liu, Chongwen;  Shang, Zhaowei;  Lin, Bo;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Multi-task Learning  Semantic Relationship  Image Classification  Video Action Recognition  
A constrained least squares regression model Journal article
Information Sciences, 2018,Volume: 429,Page: 247-259
作者:  Yuan, Haoliang;  Zheng, Junjie;  Lai, Loi Lei;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Least Squares Regression  Soft Target Label  Multicategory Classification  
A collaborative-competitive representation based classifier model Journal article
NEUROCOMPUTING, 2018,Volume: 275,Page: 627-635
作者:  Yuan, Haoliang;  Li, Xuecong;  Xu, Fangyuan;  Wang, Yifei;  Lai, Loi Lei;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Classification  Collaborative Representation  Collaborative-competitive Representation  
Simultaneous Spectral-Spatial Feature Selection and Extraction for Hyperspectral Images Journal article
IEEE Transactions on Cybernetics, 2018,Volume: 48,Issue: 1,Page: 16-28
作者:  Zhang, Lefei;  Zhang, Qian;  Du, Bo;  Huang, Xin;  Tang, Yuan Yan;  Tao, Dacheng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Feature Extraction  Feature Selection  Hyperspectral Data  Spectral-spatial Classification  
Semi-supervised graph-based retargeted least squares regression Journal article
Signal Processing, 2018,Volume: 142,Page: 188-193
作者:  Yuan, Haoliang;  Zheng, Junjie;  Lai, Loi Lei;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Graph Learning  Retargeted Least Squares Regression (Relsr)  Multicategory Classification  
Novel Noninvasive Brain Disease Detection System Using a Facial Image Sensor Journal article
sensors, 2017,Volume: 17,Issue: 12
作者:  Shu, Ting;  Zhang, Bob;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Image Sensor  Brain Disease  Noninvasive Detection System  Facial Key Block Analysis  Procrc  Medical Biometrics  
Empirical Mode Decomposition - Window Fractal (EMDWF) Algorithm in Classification of Fingerprint of Medicinal Herbs Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2017,Volume: 31,Issue: 12
作者:  Du, Jianwei;  Xu, Zhengguang;  Mu, Zhichun;  Wang, Patrick Shen-Pei;  Tang, Yuan Yan;  Luo, Huiwu
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Fingerprint of medicinal herbs  empirical mode decomposition (EMD)  Hausdorff fractal dimensions  segmented-windows fractal feature