UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Imaging viscosity and peroxynitrite by a mitochondria-targeting two-photon ratiometric fluorescent probe Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 276,Page: 238-246
作者:  Sun, Wan;  Shi, You-Di;  Ding, Ai-Xiang;  Tan, Zheng-Li;  Chen, Han;  Liu, Rui;  Wang, Ruibing;  Lu, Zhong-Lin
收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2018/10/30
Ratiometric viscosity  Two-photon imaging  Peroxynitrite  Mitochondria  
Exploration the effect of structural adjustment on identifying medium and bio-targeting based on two similar coumarin compounds Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 272,Page: 574-581
作者:  Yao, Shun;  Zhang, Gaojian;  Wang, Haiyan;  Song, Jinjin;  Liu, Tianyan;  Yang, Mingdi;  Yu, Jianhua;  Yang, Xingyuan;  Tian, Yupeng;  Zhang, Xuanjun;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Fluorescence Probes  Mercuric Ion  Copper Ion  Lysosome  Mitochondria  Bio-imaging Application  
Activatable photoacoustic and fluorescent probe of nitric oxide for cellular and in vivo imaging Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 267,Page: 403-411
作者:  Wang, Shichao;  Li, Zhi;  Liu, Yubin;  Feng, Gang;  Zheng, Jun;  Yuan, Zhen;  Zhang, Xuanjun
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Photoacoustic  Fluorescence  Nitric Oxide  Ict  Sensing  
Low toxic fluorescent nanoprobe applicable for sensing pH changes in biological environment Lihua Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 257,Page: 860-865
作者:  Lu, Lihua;  Liu, Chenfu;  Li, Guodong;  Liu, Li-Juan;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Graphene oxide  pH sensor  Betaine  Fluorescenta  
A tissue-permeable fluorescent probe for Al (III), Cu (II) imaging in vivo Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 255,Page: 366-373
作者:  Zhang, Xin;  Sun, Ping;  Li, Fei;  Li, Hong;  Zhou, Hongping;  Wang, Hui;  Zhang, Baowei;  Pan, Zhongwen;  Tian, Yupeng;  Zhang, Xuanjun
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Dual Fluorescence Probe  Cell Imaging  Deep-tissue Imaging  Biological Application  
A rhodamine-based fluorescent probe for Hg2+ and its application for biological visualization Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2014,Volume: 203,Page: 452-458
作者:  Hu, JW;  Hu, ZJ;  Cui, Y;  Zhang, XJ;  Gao, HW;  Uvdal, K
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/21
Mercury  Fluorescent Imaging  Fluorescence  Probe  Rhodamine