UM

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Simultaneously boost diffusion length and stability of perovskite for high performance solar cells Journal article
Nano Energy, 2019,Volume: 59,Page: 721-729
作者:  Chao Liang;  Dandan Zhao;  Pengwei Li;  Bo Wu;  Hao Gu;  Jiacheng Zhang;  Teck Wee Goh;  Shi Chen;  Yonghua Chen;  Zhendong Sha;  Guosheng Shao;  Tze Chien Sum;  Guichuan Xing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/04/08
Diffusion Length  High Performance  Perovskite Solar Cells  Stability  
Optical oxygen sensors based on microfibers formed from fluorinated copolymers Journal article
Sensors and Actuators, B: Chemical, 2019,Page: 885-895
作者:  Mao Y.;  Akram M.;  Shi J.;  Wen J.;  Yang C.;  Jiang J.;  Lu Z.;  Zhou B.;  Tian Y.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/08
Electrospinning  Fluorinated Copolymers  Microfiber  Oxygen Sensor  Psp  
All‐Inorganic Perovskite Nanocrystals‐Based Light Emitting Diodes and Solar Cells Journal article
ChemNanoMa, 2019,Volume: 5,Issue: 3,Page: 266-277
作者:  Bin Du;  Yingdong Xia;  Qi Wei;  Guichuan Xing;  Yonghua Chen;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/29
All-inorganic Perovskite Nanocrystals  Synthesis  Light Emitting Diodes  Solar Cells  
Intercalation pseudocapacitance boosting ultrafast sodium storage in Prussian blue analogues Journal article
ChemSusChem, 2019
作者:  Baoqi Wang;  Shuangyu Liu;  Bin Pan;  Wenping Sun;  Yuxin Tang;  Hongge Pan;  Mi Yan;  Yinzhu Jiang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/23
Phase Pure 2D Perovskite for High-Performance 2D-3D Heterostructured Perovskite Solar Cells Journal article
Advanced Materials, 2018,Volume: 30,Issue: 52
作者:  Pengwei Li;  Yiqiang Zhang;  Chao Liang;  Guichuan Xing;  Xiaolong Liu;  Fengyu Li;  Xiaotao Liu;  Xiaotian Hu;  Guosheng Shao;  Yanlin Song
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/01/17
2d-3d Heterojunctions  Carrier Dynamics  Diffusion Length  Perovskite Solar Cells  Stability  
Imbedding ultrafine Sb2S3 nanoparticles in mesoporous carbon sphere for high-performance lithium-ion battery Journal article
ELECTROCHIMICA ACTA, 2018,Volume: 290,Page: 185-192
作者:  Luo, Wei;  Ao, Xiang;  Li, Zhishan;  Lv, Lin;  Li, Jiangang;  Hong, Guo;  Wu, Qi-Hui;  Wang, Chundong
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Lithium Ion Batteries  Antimony Trisulfide  Mesoporous Hollow Carbon Sphere  
Efficient recycling of trapped energies for dual-emission in Mn-doped perovskite nanocrystals Journal article
Nano Energy, 2018,Volume: 51,Page: 704-710
作者:  Qi Wei;  Mingjie Li;  Zhipeng Zhang;  Jia Guo;  Guichuan Xing;  Tze Chien Sum;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
Perovskite  Dual-emission  Semiconductor Nanocrystals  Doped Nanocrystals  
Electronic, magnetic, catalytic, and electrochemical properties of two-dimensional Janus transition metal chalcogenides Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 17,Page: 8021-8029
作者:  Chen, Wenzhou;  Qu, Yuanju;  Yao, Lingmin;  Hou, Xianhua;  Shi, Xingqiang;  Pan, Hui
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/10/30
Modulating Excitonic Recombination Effects through One-Step Synthesis of Perovskite Nanoparticles for Light-Emitting Diodes Conference paper
ChemSusChem, Singapore, 2017
作者:  Kulkarni, Sneha A.;  Muduli, Subas;  Xing, Guichuan;  Yantara, Natalia;  Li, Mingjie;  Chen, Shi;  Sum, Tze Chien;  Mathews, Nripan;  White, Tim J.;  Mhaisalkar, Subodh G.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/30
Exciton Formation  Light Emitting Diodes  Methyl Ammonium Lead Bromide  Nanoparticles  Perovskites  
Long Minority-Carrier Diffusion Length and Low Surface-Recombination Velocity in Inorganic Lead-Free CsSnI3 Perovskite Crystal for Solar Cells Journal article
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2017,Volume: 27,Issue: 7
作者:  Wu, Bo;  Zhou, Yuanyuan;  Xing, Guichuan;  Xu, Qiang;  Garces, Hector F.;  Solanki, Ankur;  Goh, Teck Wee;  Padture, Nitin P.;  Sum, Tze Chien
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30