UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Superior effects of modified chen-style Tai Chi versus 24-style Tai Chi on cognitive function, fitness, and balance performance in adults over 55 Journal article
Brain Sciences, 2019,Volume: 9,Issue: 5
作者:  Zou,Liye;  Loprinzi,Paul D.;  Yu,Jane Jie;  Yang,Lin;  Li,Chunxiao;  Yeung,Albert S.;  Kong,Zhaowei;  Chiou,Shin Yi;  Xiao,Tao
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/08/07
Aging  Balance  Cognition  Mind-body exercise  Tai Chi  
Enriched Brain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Confer Neuroprotection against Microinfarction Journal article
EBIOMEDICINE, 2018,Volume: 32,Page: 50-61
作者:  Luo, Chuanming;  Ren, Huixia;  Yao, Xiaoli;  Shi, Zhe;  Liang, Fengyin;  Kang, Jing X.;  Wan, Jian-bo;  Pei, Zhong;  Su, Kuan-Pin;  Su, Huanxing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Fish Oil  Cognitive Decline  Vascular Dementia  Neuropsychiatric Disorders  
Dietary acrylamide exposure was associated with mild cognition decline among non-smoking Chinese elderly men Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Liu, Zhao-min;  Tse, Lap Ah;  Chen, Bailing;  Wu, Suyang;  Chan, Dicken;  Kowk, Timothy;  Woo, Jean;  Xiang, Yu-Tao;  Wong, Samuel Yeung-shan
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30