UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enriched Brain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Confer Neuroprotection against Microinfarction Journal article
EBIOMEDICINE, 2018,Volume: 32,Page: 50-61
作者:  Luo, Chuanming;  Ren, Huixia;  Yao, Xiaoli;  Shi, Zhe;  Liang, Fengyin;  Kang, Jing X.;  Wan, Jian-bo;  Pei, Zhong;  Su, Kuan-Pin;  Su, Huanxing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Fish Oil  Cognitive Decline  Vascular Dementia  Neuropsychiatric Disorders  
Dietary acrylamide exposure was associated with mild cognition decline among non-smoking Chinese elderly men Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Liu, Zhao-min;  Tse, Lap Ah;  Chen, Bailing;  Wu, Suyang;  Chan, Dicken;  Kowk, Timothy;  Woo, Jean;  Xiang, Yu-Tao;  Wong, Samuel Yeung-shan
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30