UM

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Water-soluble small-molecule probes for RNA based on a two-photon fluorescence "off-on'' process: systematic analysis in live cell imaging and understanding of structure-activity relationships Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2017,Volume: 53,Issue: 99,Page: 13245-13248
作者:  Li, Hong;  Li, Yuncang;  Zhang, Huihui;  Xu, Guoyong;  Zhang, Yuliang;  Liu, Xiaohu;  Zhou, Hongping;  Yang, Xingyuan;  Zhang, Xuanjun;  Tian, Yupeng
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Substantial protection against MPTP-associated Parkinson's neurotoxicity in vitro and in vivo by anti-cancer agent SU4312 via activation of MEF2D and inhibition of MAO-B Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 126,Page: 12-24
作者:  Guo, Baojian;  Hu, Shengquan;  Zheng, Chengyou;  Wang, Hongyu;  Luo, Fangcheng;  Li, Haitao;  Cui, Wei;  Yang, Xifei;  Cui, Guozhen;  Mak, Shinghung;  Choi, Tony Chung-Lit;  Ma, Edmond Dik-Lung;  Wang, Yuqiang;  Lee, Simon Ming Yuen;  Zhang, Zaijun;  Han, Yifan
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Parkinson's disease  SU4312  Neuroprotection  Myocyte enhancer factor 2D  Monoamine oxidase-B  
Substantial protection against MPTP-associated Parkinson's neurotoxicity in vitro and in vivo by anti-cancer agent SU4312 via activation of MEF2D and inhibition of MAO-B Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 126,Page: 12-24
作者:  Guo, Baojian;  Hu, Shengquan;  Zheng, Chengyou;  Wang, Hongyu;  Luo, Fangcheng;  Li, Haitao;  Cui, Wei;  Yang, Xifei;  Cui, Guozhen;  Mak, Shinghung;  Choi, Tony Chung-Lit;  Ma, Edmond Dik-Lung;  Wang, Yuqiang;  Lee, Simon Ming Yuen;  Zhang, Zaijun;  Han, Yifan
浏览  |  Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/5  |  提交时间:2018/10/31
Parkinson's disease  SU4312  Neuroprotection  Myocyte enhancer factor 2D  Monoamine oxidase-B  
Cleavable Multifunctional Targeting Mixed Micelles with Sequential pH-Triggered TAT Peptide Activation for Improved Antihepatocellular Carcinoma Efficacy Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2017,Volume: 14,Issue: 11,Page: 3644-3659
作者:  Zhang, Jinming;  Zheng, Yifeng;  Xie, Xi;  Wang, Lan;  Su, Ziren;  Wang, Yitao;  Leong, Kam W.;  Chen, Meiwan
浏览  |  Adobe PDF(2484Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/46  |  提交时间:2018/10/30
Tumor-targeting  Glycyrrhetinic Acid  Ph-sensitive  Tat Exposure  Mixed Micelles  
SIRT3 protects hepatocytes from oxidative injury by enhancing ROS scavenging and mitochondrial integrity Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Liu, Jingxin;  Li, Dan;  Zhang, Tian;  Tong, Qiang;  Ye, Richard Dequan;  Lin, Ligen
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Pluronic P85/F68 Micelles of Baicalein Could Interfere with Mitochondria to Overcome MRP2-Mediated Efflux and Offer Improved Anti-Parkinsonian Activity Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2017,Volume: 14,Issue: 10,Page: 3331-3342
作者:  Chen, Tongkai;  Li, Ye;  Li, Chuwen;  Yi, Xiang;  Wang, Ruibing;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Zheng, Ying
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
micelles  baicalein  fluorescence resonance energy transfer (FRET)  multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2)  mitochondria  neuroprotective effect  
Baicalein prevents 6-OHDA/ascorbic acid-induced calcium-dependent dopaminergic neuronal cell death Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Wang, Sheng-Fang;  Liu, Liang-Feng;  Wu, Ming-Yue;  Cai, Cui-Zan;  Su, Huanxing;  Tan, Jieqiong;  Lu, Jia-Hong;  Li, Min
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Triphenylphosphonium-modified poly(ethylene glycol)-poly(epsilon-caprolactone) micelles for mitochondria- targeted gambogic acid delivery Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 2017,Volume: 522,Issue: 1-2,Page: 21-33
作者:  Xu, Yingqi;  Wang, Shengpeng;  Chan, Hon Fai;  Liu, Yuling;  Li, Hui;  He, Chengwei;  Li, Zeyong;  Chen, Meiwan
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Gambogic Acid  Polymeric Micelles  Mitochondrial Targeting  Lung Cancer  
Tert-butyl hydroperoxide (t-BHP) induced apoptosis and necroptosis in endothelial cells: Roles of NOX4 and mitochondrion Journal article
REDOX BIOLOGY, 2017,Volume: 11,Page: 524-534
作者:  Zhao, Wenwen;  Feng, Haitao;  Sun, Wen;  Liu, Kang;  Lu, Jin-Jian;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Apoptosis  Necroptosis  Reactive Oxygen Species  Nox4  Mitochondria  Endothelial Cells  
Real-time detection and imaging of copper(II) in cellular mitochondria Journal article
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 2017,Volume: 15,Issue: 3,Page: 598-604
作者:  Li, Hong;  Zhang, Ruilong;  Li, Chunxia;  Huang, Bei;  Yu, Tingting;  Huang, Xiaodan;  Zhang, Xuanjun;  Li, Fei;  Zhou, Hongping;  Tian, Yupeng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30