UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Downregulation of Cyclin B1 mediates nagilactone E-induced G2 phase cell cycle arrest in non-small cell lung cancer cells Journal article
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 830,Page: 17-25
作者:  Zhang, Le-Le;  Feng, Zhe-Ling;  Su, Min-Xia;  Jiang, Xiao-Ming;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Li, Ao;  Lin, Li-Gen;  Lu, Jin-Jian
浏览  |  Adobe PDF(3226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:184/23  |  提交时间:2018/10/30
Nagilactone e  Non-small Cell Lung Cancer  Cyclin B1  Cell Cycle  Apoptosis  
Physalin B induces cell cycle arrest and triggers apoptosis in breast cancer cells through modulating p53-dependent apoptotic pathway Journal article
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, 2018,Volume: 101,Page: 334-341
作者:  Wang, Anqi;  Wang, Shengpeng;  Zhou, Fayang;  Li, Peng;  Wang, Yitao;  Gan, Lishe;  Lin, Ligen
浏览  |  Adobe PDF(1614Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/15  |  提交时间:2018/10/30
Physalin b  Breast Cancer  Cell Cycle  Apoptosis  P53  Akt