UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Exploration the effect of structural adjustment on identifying medium and bio-targeting based on two similar coumarin compounds Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 272,Page: 574-581
作者:  Yao, Shun;  Zhang, Gaojian;  Wang, Haiyan;  Song, Jinjin;  Liu, Tianyan;  Yang, Mingdi;  Yu, Jianhua;  Yang, Xingyuan;  Tian, Yupeng;  Zhang, Xuanjun;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Fluorescence Probes  Mercuric Ion  Copper Ion  Lysosome  Mitochondria  Bio-imaging Application  
A lipid droplet-targeted fluorescence probe for visualizing exogenous copper (II) based on LLCT and LMCT Journal article
TALANTA, 2018,Volume: 188,Page: 178-182
作者:  Xia, Ying;  Yu, Tingting;  Li, Fei;  Zhu, Weiju;  Ji, Yinggang;  Kong, Shuai;  Li, Chunxia;  Huang, Bei;  Zhang, Xuanjun;  Tian, Yupeng;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Fluorescence Probe  Recognition Mechanism  Llct And Lmct  Lipid Droplet  Biological Application