UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Therapeutic potential of Rhizoma Alismatis: a review on ethnomedicinal application, phytochemistry, pharmacology, and toxicology Journal article
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, 2017,Volume: 1401,Issue: 1,Page: 90-101
作者:  Zhang, Le-Le;  Xu, Wen;  Xu, Yu-Lian;  Chen, Xiuping;  Huang, Mingqing;  Lu, Jin-Jian
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Rhizoma Alismatis  Ethnomedicinal Application  Phytochemistry  Pharmacology  Toxicology  
Alisol A 24-Acetate and Alisol B 23-Acetate Induced Autophagy Mediates Apoptosis and Nephrotoxicity in Human Renal Proximal Tubular Cells Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2017,Volume: 8
作者:  Wang, Chunfei;  Feng, Liang;  Ma, Liang;  Chen, Haifeng;  Tan, Xiaobin;  Hou, Xuefeng;  Song, Jie;  Cui, Li;  Liu, Dan;  Chen, Juan;  Yang, Nan;  Wang, Jing;  Liu, Ying;  Zhao, Bingjie;  Wang, Gang;  Zhou, Yuanli;  Jia, Xiaobin
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
alisol A 24-acetate  alisol B 23-acetate  autophagy  apoptosis  nephrotoxicity