UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
In situ sequestration of endogenous PDGF-BB with an ECM-mimetic sponge for accelerated wound healing Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 148,Page: 54-68
作者:  Li, Qiu;  Niu, Yiming;  Diao, Huajia;  Wang, Lintao;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
浏览  |  Adobe PDF(6957Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/16  |  提交时间:2018/10/30
Biomimetic Scaffolds  Extraceilular Matrix  Polysaccharides  Growth Factors  Wound Healing  
Co-delivery of gambogic acid and TRAIL plasmid by hyaluronic acid grafted PEI-PLGA nanoparticles for the treatment of triple negative breast cancer Journal article
DRUG DELIVERY, 2017,Volume: 24,Issue: 1,Page: 1791-1800
作者:  Wang, Shengpeng;  Shao, Min;  Zhong, Zhangfeng;  Wang, Anqi;  Cao, Jiliang;  Lu, Yucong;  Wang, Yitao;  Zhang, Jinming
浏览  |  Adobe PDF(312Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:172/18  |  提交时间:2018/10/30
Nanoparticles  Trail  Gambogic Acid  Triple Negative Breast Cancer  Co-delivery  
Garcinone E induces apoptosis and inhibits migration and invasion in ovarian cancer cells Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Xu, Xiao-Huang;  Liu, Qian-Yu;  Li, Ting;  Liu, Jian-Lin;  Chen, Xin;  Huang, Li;  Qiang, Wen-An;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Lin, Li-Gen;  Lu, Jin-Jian
浏览  |  Adobe PDF(5330Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:153/11  |  提交时间:2018/10/30
Modulating the phenotype of host macrophages to enhance osteogenesis in MSC-laden hydrogels: Design of a glucomannan coating material Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 139,Page: 39-55
作者:  Niu, Yiming;  Li, Qiu;  Xie, Ruiyu;  Liu, Shang;  Wang, Ruibing;  Xing, Panfei;  Shi, Yuchen;  Wang, Yitao;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
浏览  |  Adobe PDF(5330Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:138/11  |  提交时间:2018/10/30
Bioactive Coating  Glucomannan Polysaccharides  Scaffold-tissue Integration  Macrophages  Osteogenesis  
Arctigenin suppresses renal interstitial fibrosis in a rat model of obstructive nephropathy Journal article
PHYTOMEDICINE, 2017,Volume: 30,Page: 28-41
作者:  Li, Ao;  Zhang, Xiaoxun;  Shu, Mao;  Wu, Mingjun;  Wang, Jun;  Zhang, Jingyao;  Wang, Rui;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(6898Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:127/5  |  提交时间:2018/10/30
Arctigenin  Renal Fibrosis  Inflammation  Transforming Growth Factor-beta 1  Oxidative Stress  Epithelial-mesenchymal Transition  
Diversity of Pharmacy Faculty Members between UK and US Journal article
INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH, 2017,Volume: 51,Issue: 1,Page: 20-24
作者:  Zhang, Weixiang;  Wang, Yitao;  Ouyang, Defang
浏览  |  Adobe PDF(3225Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:147/6  |  提交时间:2018/10/30
Diversity  Pharmacy Faculty  Comparison  Us  Uk