UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
PPARδ is required for exercise to attenuate endoplasmic reticulum stress and endothelial dysfunction in diabetic mice Journal article
DIABETES, 2017,Volume: 66,Issue: 2,Page: 519-528
作者:  Wai San Cheang;  Wing Tak Wong;  Lei Zhao;  Jian Xu;  Li Wang;  Chi Wai Lau;  Zhen Yu Chen;  Ronald Ching Wan Ma;  Aimin Xu;  Nanping Wang;  Xiao Yu Tian;  Yu Huang
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/17