UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
PPAR delta Is Required for Exercise to Attenuate Endoplasmic Reticulum Stress and Endothelial Dysfunction in Diabetic Mice Journal article
DIABETES, 2017,Volume: 66,Issue: 2,Page: 519-528
作者:  Cheang, Wai San;  Wong, Wing Tak;  Zhao, Lei;  Xu, Jian;  Wang, Li;  Lau, Chi Wai;  Chen, Zhen Yu;  Ma, Ronald Ching Wan;  Xu, Aimin;  Wang, Nanping;  Tian, Xiao Yu;  Huang, Yu
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
PPARδ is required for exercise to attenuate endoplasmic reticulum stress and endothelial dysfunction in diabetic mice Journal article
DIABETES, 2017,Volume: 66,Issue: 2,Page: 519-528
作者:  Wai San Cheang;  Wing Tak Wong;  Lei Zhao;  Jian Xu;  Li Wang;  Chi Wai Lau;  Zhen Yu Chen;  Ronald Ching Wan Ma;  Aimin Xu;  Nanping Wang;  Xiao Yu Tian;  Yu Huang
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/17