UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Suicidal ideation at 1-year post-stroke: A nationwide survey in China Journal article
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, 2017,Volume: 44,Page: 38-42
作者:  Yang, Yang;  Shi, Yu-Zhi;  Zhang, Ning;  Wang, Shuo;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Yi-Long;  Zhao, Xing-Quan;  Wang, Yong-Jun;  Wang, Chun-Xue;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Stroke  Suicidal Ideation  Insomnia  Depression