UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cognitive behavioral therapy for post-stroke depression: A meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 235,Page: 589-596
作者:  Wang, Shi-Bin;  Wang, Yuan-Yuan;  Zhang, Qing-E;  Wu, Shuo-Lin;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Chen, Liang;  Wang, Chun-Xue;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
Cognitive Behavioral Therapy  Post-stroke Depression  Meta-analysis  
Suicidal ideation at 1-year post-stroke: A nationwide survey in China Journal article
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, 2017,Volume: 44,Page: 38-42
作者:  Yang, Yang;  Shi, Yu-Zhi;  Zhang, Ning;  Wang, Shuo;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Yi-Long;  Zhao, Xing-Quan;  Wang, Yong-Jun;  Wang, Chun-Xue;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Stroke  Suicidal Ideation  Insomnia  Depression