UM

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Ficus virens proanthocyanidins induced apoptosis in breast cancer cells concomitantly ameliorated 5-fluorouracil induced intestinal mucositis in rats Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2017,Volume: 110,Page: 49-61
作者:  Chen, Xiao-Xin;  Lam, Kar Ho;  Chen, Qing-Xi;  Leung, George Pak-Heng;  Tang, Sydney Chi Wai;  Sze, Stephen Cho-Wing;  Xiao, Jian-Bo;  Feng, Feng;  Wang, Ying;  Zhang, Kalin Yan-Bo;  Zhang, Zhang-Jin
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Ficus Virens  Proanthocyanidins  Breast Cancer  Apoptosis  5-fluorouracil  Mucositis  
In situ sequestration of endogenous PDGF-BB with an ECM-mimetic sponge for accelerated wound healing Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 148,Page: 54-68
作者:  Li, Qiu;  Niu, Yiming;  Diao, Huajia;  Wang, Lintao;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
浏览  |  Adobe PDF(6957Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/16  |  提交时间:2018/10/30
Biomimetic Scaffolds  Extraceilular Matrix  Polysaccharides  Growth Factors  Wound Healing  
Hydration properties and binding capacities of dietary fibers from bamboo shoot shell and its hypolipidemic effects in mice Conference paper
作者:  Luo, Xianliang;  Wang, Qi;  Zheng, Baodong;  Lin, Liangmei;  Chen, Bingyan;  Zheng, Yafeng;  Xiao, Jianbo
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Bamboo shoot shell  Dietary fibers  Physicochemical properties  Hypolipidemic activity  
Substantial protection against MPTP-associated Parkinson's neurotoxicity in vitro and in vivo by anti-cancer agent SU4312 via activation of MEF2D and inhibition of MAO-B Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 126,Page: 12-24
作者:  Guo, Baojian;  Hu, Shengquan;  Zheng, Chengyou;  Wang, Hongyu;  Luo, Fangcheng;  Li, Haitao;  Cui, Wei;  Yang, Xifei;  Cui, Guozhen;  Mak, Shinghung;  Choi, Tony Chung-Lit;  Ma, Edmond Dik-Lung;  Wang, Yuqiang;  Lee, Simon Ming Yuen;  Zhang, Zaijun;  Han, Yifan
浏览  |  Adobe PDF(2766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/5  |  提交时间:2018/10/31
Parkinson's disease  SU4312  Neuroprotection  Myocyte enhancer factor 2D  Monoamine oxidase-B  
Cleavable Multifunctional Targeting Mixed Micelles with Sequential pH-Triggered TAT Peptide Activation for Improved Antihepatocellular Carcinoma Efficacy Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2017,Volume: 14,Issue: 11,Page: 3644-3659
作者:  Zhang, Jinming;  Zheng, Yifeng;  Xie, Xi;  Wang, Lan;  Su, Ziren;  Wang, Yitao;  Leong, Kam W.;  Chen, Meiwan
浏览  |  Adobe PDF(2484Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/46  |  提交时间:2018/10/30
Tumor-targeting  Glycyrrhetinic Acid  Ph-sensitive  Tat Exposure  Mixed Micelles  
Evaluating Efficacy and Safety of Combination Medication of Atorvastatin and a Herbal Formula Containing Salvia miltiorrhiza and Pueraria lobata on Hyperlipidemia Journal article
PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2017,Volume: 31,Issue: 10,Page: 1579-1589
作者:  Cheung, David Wing-Shing;  Koon, Chi-Man;  Wong, Pui-Han;  Yau, Ka-Chun;  Wat, Elaine;  Hung, Angela Sze-Man;  Wang, Yan-Ping;  Lau, Kit-Man;  Ko, Chun-Hay;  Chan, Judy Yuet-Wa;  Waye, Mary Miu-Yee;  Fung, Kwok-Pui
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
hyperlipidemia  herbal medicine  Danshen  Gegen  atorvastatin  herb-drug interaction  
Schisandrin B regulates lipid metabolism in subcutaneous adipocytes Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Kwan, Hiu Yee;  Wu, Jiahui;  Su, Tao;  Chao, Xiao-Juan;  Yu, Hua;  Liu, Bin;  Fu, Xiuqiong;  Tse, Anfernee Kai Wing;  Chan, Chi Leung;  Fong, Wang Fun;  Yu, Zhi-ling
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Suppression of ghrelin exacerbates HFCS-induced adiposity and insulin resistance Journal article
International Journal of Molecular Sciences, 2017,Volume: 18,Issue: 6
作者:  Ma X.;  Lin L.;  Yue J.;  Wu C.-S.;  Guo C.A.;  Wang R.;  Yu K.-J.;  Devaraj S.;  Murano P.;  Chen Z.;  Sun Y.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/15
Adipose Tissue Inflammation  Adiposity  Fructose  Ghrelin  Glucose  Hfcs  Insulin Resistance  Sucrose  
Suppression of Ghrelin Exacerbates HFCS-Induced Adiposity and Insulin Resistance Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2017,Volume: 18,Issue: 6
作者:  Ma, Xiaojun;  Lin, Ligen;  Yue, Jing;  Wu, Chia-Shan;  Guo, Cathy A.;  Wang, Ruitao;  Yu, Kai-Jiang;  Devaraj, Sridevi;  Murano, Peter;  Chen, Zheng;  Sun, Yuxiang
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
ghrelin  HFCS  sucrose  fructose  glucose  adiposity  insulin resistance  adipose tissue inflammation  
Pharmacokinetic alterations of rhubarb anthraquinones in experimental colitis induced by dextran sulfate sodium in the rat Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 198,Page: 600-607
作者:  Wu, Wen-Jin;  Yan, Ru;  Li, Ting;  Li, Ya-Ping;  Zhou, Rui-Na;  Wang, Yi-Tao
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30