UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hepatoprotective activity of Ganoderma lucidum triterpenoids in alcohol-induced liver injury in mice, an iTRAQ-based proteomic analysis Conference paper
作者:  Zhao, Chao;  Fan, Jinlin;  Liu, Yuanyuan;  Guo, Weiling;  Cao, Hui;  Xiao, Jianbo;  Wang, Ying;  Liu, Bin
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/10/30
Ganoderma lucidum  Triterpenoids  Hepatoprotection  iTRAQ  Alcohol-induced liver injury  
Identification and characterization of antioxidant peptides from hydrolysate of blue-spotted stingray and their stability against thermal, pH and simulated gastrointestinal digestion treatments Conference paper
作者:  Wong, Fai-Chu;  Xiao, Jianbo;  Ong, Michelle G-Ling;  Pang, Mei-Jing;  Wong, Shao-Jun;  Teh, Lai-Kuan;  Chai, Tsun-Thai
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Antioxidant peptide  DNA oxidation  Lipid peroxidation  pH stability  Protein oxidation  Purification  Simulated gastrointestinal digestion  Thermal treatment  
Nanoencapsulation of Cyanidin-3-O-glucoside Enhances Protection Against UVB-Induced Epidermal Damage through Regulation of p53-Mediated Apoptosis in Mice Conference paper
作者:  Liu, Zhaohan;  Hu, Yunfeng;  Li, Xia;  Mei, Zhouxiong;  Wu, Shi;  He, Yong;  Jiang, Xinwei;  Sun, Jianxia;  Xiao, Jianbo;  Deng, Liehua;  Bai, Weibin
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/30
ultraviolet B (UVB)  cyanidin-3-O-glucoside (C3G)  nanoparticles  mitochondrial apoptosis  skin photodamage