UM

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Design of Ultraflat Phase Shifters Using Multiple Quarter-Wavelength Short-Ended Stubs Journal article
IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2019,Page: 1-3
作者:  Xi Yu;  Sheng Sun;  Xianshi Jing;  Lei Zhu
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/02/26
Phase Shifters  Quarter-wavelength Stubs  Ultraflat  Wideband  
A ratiometric fluorescent core-shell nanoprobe for sensing and imaging of zinc(II) in living cell and zebrafish Journal article
MICROCHIMICA ACTA, 2018,Volume: 185,Issue: 11
作者:  Chen, Wandi;  Wang, Qin;  Ma, Junping;  Li, Cheuk-Wing;  Yang, Mo;  Yi, Changqing
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
Quinoline  Porphyrin  PEI-PMMA nanoparticle  Graft copolymerization  Ratiometric fluorescence  HeLa cells  Aqueous sensing  Intracellular imaging  
Optimized Multi-Agent Formation Control Based on an Identifier-Actor--Critic Reinforcement Learning Algorithm Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, 2018,Volume: 26,Issue: 5,Page: 2719-2731
作者:  Wen, Guoxing;  Chen, C. L. Philip;  Feng, Jun;  Zhou, Ning
浏览  |  Adobe PDF(984Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:236/28  |  提交时间:2018/10/30
Fuzzy logic systems (FLSs)  identifier-actor-critic architecture  multi-agent formation  optimized formation control  reinforcement learning (RL)  
A novel Color Rendition Chart for digital tongue image calibration Journal article
COLOR RESEARCH AND APPLICATION, 2018,Volume: 43,Issue: 5,Page: 749-759
作者:  Zhang, Bob;  Nie, Wei;  Zhao, Shuping
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
color calibration  color reference  digital tongue  novel tongue color rendition chart  statistical tongue color gamut  
Digital tongue image analysis in medical applications using a new tongue ColorChecker Conference paper
2016 2nd IEEE International Conference on Computer and Communications, ICCC 2016 - Proceedings
作者:  Zhao Q.;  Zhang D.;  Zhang B.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2019/04/04
Color calibration  Digital tongue image  Statistical tongue color gamut  Tongue ColorChecker  
Quaternionic local ranking binary pattern: A local descriptor of color images Journal article
IEEE Transactions on Image Processing, 2016,Volume: 25,Issue: 2,Page: 566-579
作者:  Lan R.;  Zhou Y.;  Tang Y.Y.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/21
Color Image Processing  Local Binary Pattern (Lbp)  Local Descriptor  Quaternionic Representation (Qr)  
An analysis of Chinese EFL students' use of first and second language in peer feedback of L2 writing Journal article
System, 2014,Volume: 47,Page: 28
作者:  Yu S.;  Lee I.
浏览  |  Adobe PDF(404Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:179/36  |  提交时间:2018/10/30
L1  L2  Peer feedback  Writing instruction  
Simultaneous determination of caffeine, gallic acid, theanine, (-)-epigallocatechin and (-)-epigallocatechin-3-gallate in green tea using quantitative H-1-NMR spectroscopy Journal article
ANALYTICAL METHODS, 2014,Volume: 6,Issue: 3,Page: 907-914
作者:  Yuan, Yunfei;  Song, Yuelin;  Jing, Wanghui;  Wang, Yitao;  Yang, Xiaoyun;  Liu, Deyun
浏览  |  Adobe PDF(389Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:127/6  |  提交时间:2018/11/01
Camellia-sinensis l  Blood-pressure  
Stability of nanosuspensions in drug delivery Journal article
Journal of Controlled Release, 2013,Volume: 172,Issue: 3,Page: 1126-1141
作者:  Yancai Wang;  Ying Zheng;  Ling Zhang;  Qiwei Wang;  Dianrui Zhang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/16
Nanosuspensions  Stability  Stabilizers  Aggregation  Crystalline Transformation