UM

浏览/检索结果: 共31条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Deciphering the Pharmacological Mechanisms of the Huayu-Qiangshen-Tongbi Formula Through Integrating Network Pharmacology and In Vitro Pharmacological Investigation Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2019,Volume: 10
作者:  Zihao Wang;  Ke-Gang Linghu;  Yuanjia Hu;  Huali Zuo;  Hao Yi;  Shi-Hang Xiong;  Jinjian Lu;  Ging Chan;  Hua Yu;  Run-Yue Huang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/04
Rheumatoid Arthritis  Network Pharmacology  Traditional Chinese Medicine  Huayu-qiangshen-tongbi Formula  In Vitro Validation  
Serum amyloid A promotes LPS clearance and suppresses LPS-induced inflammation and tissue injury Journal article
EMBO REPORTS, 2018,Volume: 19,Issue: 10
作者:  Cheng, Ni;  Liang, Yurong;  Du, Xiaoping;  Ye, Richard D.
浏览  |  Adobe PDF(2278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:169/3  |  提交时间:2018/10/30
acute-phase response  inflammation  innate immunity  lipopolysaccharide  serum amyloid A  
Dihydronortanshinone, a natural product, alleviates LPS-induced inflammatory response through NF-κB, mitochondrial ROS, and MAPK pathways Journal article
Toxicology and Applied Pharmacology, 2018,Volume: 355,Page: 1-8
作者:  Wu X.;  Gao H.;  Hou Y.;  Yu J.;  Sun W.;  Wang Y.;  Chen X.;  Feng Y.;  Xu Q.-M.;  Chen X.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/12/28
Dihydronortanshinone  Inflammation  Lps  Macrophage  
MK2 mediates macrophage activation and acute lung injury by regulating let-7e miRNA Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, 2018,Volume: 315,Issue: 3,Page: L371-L381
作者:  Wu, Yaxian;  He, Huiqiong;  Ding, Yunhe;  Liu, Sirui;  Zhang, Depeng;  Wang, Jun;  Jiang, Hongchao;  Zhang, Dan;  Sun, Lei;  Ye, Richard D.;  Qian, Feng
浏览  |  Adobe PDF(2092Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/10  |  提交时间:2018/10/30
acute lung injury  let-7e  lipopolysaccharides  macrophage  MAPK-activated protein kinase 2  miRNA  MK2  
Polysaccharide PRM3 from Rhynchosia minima root enhances immune function through TLR4-NF-κB pathway Journal article
Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects, 2018,Volume: 1862,Issue: 8,Page: 1751-1759
作者:  Jia X.;  Liang Y.;  Zhang C.;  Wang K.;  Tu Y.;  Chen M.;  Li P.;  Wan J.-B.;  He C.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/27
Immunomodulation  NF-κB  Polysaccharide  Rhynchosia minima root  Toll-like receptor 4  
Polysaccharide PRM3 from Rhynchosia minima root enhances immune function through TLR4-NF-kappa B pathway Journal article
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS, 2018,Volume: 1862,Issue: 8,Page: 1751-1759
作者:  Jia, Xuejing;  Liang, Yeer;  Zhang, Chao;  Wang, Kai;  Tu, Yanbei;  Chen, Meiwan;  Li, Peng;  Wan, Jian-Bo;  He, Chengwei
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Rhynchosia Minima Root  Polysaccharide  Immunomodulation  Toll-like Receptor 4  Nf-kappa b  
Siegesbeckia pubescens Makino inhibits Pam(3)CSK(4)-induced inflammation in RAW 264.7 macrophages through suppressing TLR1/TLR2-mediated NF-kappa B activation Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Sang, Wei;  Zhong, Zhangfeng;  Linghu, Kegang;  Xiong, Wei;  Tse, Anfernee Kai Wing;  Cheang, Wai San;  Yu, Hua;  Wang, Yitao
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Siegesbeckia Pubescens Makino  Pam(3)Csk(4)  Inflammation  Toll-like Receptor 1/2  Nf-kappa b  
Interference of Quercetin on Astragalus Polysaccharide-Induced Macrophage Activation Journal article
MOLECULES, 2018,Volume: 23,Issue: 7
作者:  Li, Zhi-Peng;  Liu, Hong-Bing;  Zhang, Quan-Wei;  Li, Li-Feng;  Bao, Wan-Rong;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang;  Bian, Zhao-Xiang;  Lu, Ai-Ping;  Han, Quan-Bin
浏览  |  Adobe PDF(1815Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:128/6  |  提交时间:2018/10/30
astragalus polysaccharide  quercetin  cytokines  macrophage  foods  
Bacterial Outer Membrane Vesicles from Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis Differentially Regulate Intestinal UDP-Glucuronosyltransferase 1A1 Partially Through Toll-Like Receptor 4/Mitogen-Activated Protein Kinase/Phosphatidylinositol 3-Kinase Pathway Journal article
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, 2018,Volume: 46,Issue: 3,Page: 292-302
作者:  Gao, Xue-Jiao;  Li, Ting;  Wei, Bin;  Yan, Zhi-Xiang;  Hu, Nan;  Huang, Yan-Juan;  Han, Bei-Lei;  Wai, Tai-Seng;  Yang, Wei;  Yan, Ru
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Blockade of TNFR2 signaling enhances the immunotherapeutic effect of CpG ODN in a mouse model of colon cancer Journal article
SCIENCE SIGNALING, 2018,Volume: 11,Issue: 511
作者:  Nie, Yingjie;  He, Jiang;  Shirota, Hidekazu;  Trivett, Anna L.;  Yang, De;  Klinman, Dennis M.;  Oppenheim, Joost J.;  Chen, Xin
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30