UM

浏览/检索结果: 共203条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Interest rate liberalization and pass-through of monetary policy rate to bank lending rates in China Journal article
Frontiers of Business Research in China, 2019,Volume: 13,Issue: 1
作者:  Li,Jingya;  Liu,Ming Hua
收藏  |  浏览/下载:75/0  |  提交时间:2019/08/01
Autoregressive Distributed Lag (Ardl) Bound Test  China  Error Correction Model (Ecm)  Interest Rate Liberalization  Interest Rate Pass-through  
Deciphering the Pharmacological Mechanisms of the Huayu-Qiangshen-Tongbi Formula Through Integrating Network Pharmacology and In Vitro Pharmacological Investigation Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2019,Volume: 10
作者:  Zihao Wang;  Ke-Gang Linghu;  Yuanjia Hu;  Huali Zuo;  Hao Yi;  Shi-Hang Xiong;  Jinjian Lu;  Ging Chan;  Hua Yu;  Run-Yue Huang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/04
Rheumatoid Arthritis  Network Pharmacology  Traditional Chinese Medicine  Huayu-qiangshen-tongbi Formula  In Vitro Validation  
Novel Compound-Target Interactions Prediction for the Herbal Formula Hua-Yu-Qiang-Shen-Tong-Bi-Fang Journal article
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, 2019,Volume: 67,Issue: 8,Page: 778-785
作者:  Zihao Wang;  Hui-Heng Lin;  Kegang Linghu;  Run-Yue Huang;  Guangyao Li;  Huali Zuo;  Hua Yu;  Ging Chan;  Yuanjia Hu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2020/01/06
Herbal Formula  Hua-yu-qiang-shen-tong-bi-fang  Natural Product  In-silico Target Identification  Network Link Prediction  
Platycodin D triggers the extracellular release of programed death Ligand-1 in lung cancer cells Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019,Volume: 131
作者:  Mu-Yang Huang;  Xiao-Ming Jiang;  Yu-Lian Xu;  Luo-Wei Yuan;  Yu-Chi Chen;  Guozhen Cui;  Run-Yue Huang;  Bo Liu;  Yitao Wang;  Xiuping Chen;  Jin-Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/11/22
Programmed Death Ligand-1  Platycodin d  Extracellular Release  Natural Products  Cancer  
The Global Financial Crisis and the Export-Led Economic Growth in China Journal article
Chinese Economy, 2019,Volume: 52,Issue: 3,Page: 232-248
作者:  Ming-Hua Liu;  Dimitris Margaritis;  Yang Zhang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/08/01
Ardl  China  Economic Growth  Exports  Global Financial Crisis  
Organised Informality and Suitcase Trading in the Pearl River Delta Region Journal article
Journal of Contemporary Asia, 2019,Volume: 49,Issue: 2,Page: 233-253
作者:  Hung,Eva P.W.;  Ngo,Tak Wing
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/06/27
checkpoint politics  China  cross-border exchanges  Hong Kong  Organised informality  suitcase trading  
Organised Informality and Suitcase Trading in the Pearl River Delta Region Journal article
Journal of Contemporary Asia, 2019,Volume: 49,Issue: 2,Page: 233-253
作者:  Hung,Eva P.W.;  Ngo,Tak Wing
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/06/25
checkpoint politics  China  cross-border exchanges  Hong Kong  Organised informality  suitcase trading  
Hong Kong and Shanghai: A tale of two cities in China Journal article
Tempo Social, 2019,Volume: 30,Issue: 3,Page: 171-190
作者:  Sheng,Li
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/06/26
Competition  Competitiveness  Competitividade  Concorrência  Cooperation  Cooperação  Integration  Integração  Liderança Estratégica  Strategic Lead  
Hong Kong and Shanghai: A tale of two cities in China Journal article
Tempo Social, 2019,Volume: 30,Issue: 3,Page: 171-190
作者:  Sheng,Li
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/06/18
Competition  Competitiveness  Competitividade  Concorrência  Cooperation  Cooperação  Integration  Integração  Liderança estratégica  Strategic lead  
Organised Informality and Suitcase Trading in the Pearl River Delta Region Journal article
JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA, 2019,Volume: 49,Issue: 2,Page: 233-253
作者:  Eva P. W. Hung;  Tak-Wing Ngo
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/07/25
Organised Informality  Suitcase Trading  Crossborder Exchanges  Checkpoint Politics  China  Hong Kong