UM

浏览/检索结果: 共9条,第1-9条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Assessing college critical thinking: preliminary results from the Chinese HEIghten® Critical Thinking assessment Journal article
Higher Education Research and Development, 2018,Volume: 37,Issue: 5,Page: 999-1014
作者:  Liu,Ou Lydia;  Shaw,Amy;  Gu,Lin;  Li,Guirong;  Hu,Shangfeng;  Yu,Ningning;  Ma,Liping;  Xu,Changqing;  Guo,Fei;  Su,Qi;  Kardanovaj,Elena;  Chirikov,Igor;  Shi,Jinghuan;  Shi,Zhaolei;  Wang,Huan;  Loyalka,Prashant
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/06/25
Critical Thinking  Higher Education  Student Learning Outcomes  Validation  
Assessing college critical thinking: preliminary results from the Chinese HEIghten (R) Critical Thinking assessment Journal article
HIGHER EDUCATION RESEARCH & DEVELOPMENT, 2018,Volume: 37,Issue: 5,Page: 999-1014
作者:  Liu, Ou Lydia;  Shaw, Amy;  Gu, Lin;  Li, Guirong;  Hu, Shangfeng;  Yu, Ningning;  Ma, Liping;  Xu, Changqing;  Guo, Fei;  Su, Qi;  Kardanovaj, Elena;  Chirikov, Igor;  Shi, Jinghuan;  Shi, Zhaolei;  Wang, Huan;  Loyalka, Prashant
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Student learning outcomes  critical thinking  higher education  validation  
Psychometric quality of a student evaluation of teaching survey in higher education Journal article
Assessment and Evaluation in Higher Education, 2017,Volume: 42,Issue: 5,Page: 788-800
作者:  Oon,Pey Tee;  Spencer,Benson;  Kam,Chester Chun Seng
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/09/04
confirmatory factor analysis  Psychometric quality  Rasch model  student rating survey  
Psychometric quality of a student evaluation of teaching survey in higher education Journal article
Assessment and Evaluation in Higher Education, 2017,Volume: 42,Issue: 5,Page: 788-800
作者:  Oon,Pey Tee;  Spencer,Benson;  Kam,Chester Chun Seng
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/09/04
confirmatory factor analysis  Psychometric quality  Rasch model  student rating survey  
Psychometric quality of a student evaluation of teaching survey in higher education Journal article
Assessment and Evaluation in Higher Education, 2017,Volume: 42,Issue: 5,Page: 788-800
作者:  Oon,Pey Tee;  Spencer,Benson;  Kam,Chester Chun Seng
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/09/04
confirmatory factor analysis  Psychometric quality  Rasch model  student rating survey  
Structural validity of the Machiavellian Personality Scale: A bifactor exploratory structural equation modeling approach Journal article
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 2017,Volume: 105,Page: 116-123
作者:  Gu, Honglei;  Wen, Zhonglin;  Fan, Xitao
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Machiavellian  Personality Scale  bifactor model  ESEM  bifactor-ESEM  
Psychometric quality of a student evaluation of teaching survey in higher education Journal article
ASSESSMENT & EVALUATION IN HIGHER EDUCATION, 2017,Volume: 42,Issue: 5,Page: 788-800
作者:  Oon, Pey-Tee;  Spencer, Benson;  Kam, Chester Chun Seng
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Psychometric quality  student rating survey  Rasch model  confirmatory factor analysis  
Applicability of the Classroom Assessment Scoring System in Chinese Preschools Based on Psychometric Evidence Journal article
Early Education and Development, 2016,Volume: 27,Issue: 5,Page: 714-734
作者:  Hu,Bi Ying;  Fan,Xitao;  Gu,Chuanhua;  Yang,Ning
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/08/07
Development and validation of the casino service quality scale: CASERV Journal article
International Journal of Hospitality Management, 2012,Volume: 31,Issue: 1,Page: 209
作者:  Wong I.A.;  Fong V.H.I.
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Casino  Macau  Scale development  Service quality