UM

浏览/检索结果: 共139条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Discovery of fused bicyclic derivatives of 1H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-1-one as VDR signaling regulators Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2019,Volume: 27,Issue: 17,Page: 3879-3888
作者:  Bin Xu;  Mo-Yu Ding;  Zhibing Weng;  Zheng-Qing Li;  Feng Li;  Xia Sun;  Qiu-Ling Chen;  Yi-Tao Wang;  Ying Wang;  Guo-Chun Zhou
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/11/22
1h-pyrrolo[1,2-c]Imidazol-1-one  Vitamin d Receptor (Vdr)  Autophagy  Apoptosis  
The epigenetically downregulated factor CYGB suppresses breast cancer through inhibition of glucose metabolism Journal article
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH, 2018,Volume: 37
作者:  Feng, Yixiao;  Wu, Mingjun;  Li, Shuman;  He, Xiaoqian;  Tang, Jun;  Peng, Weiyan;  Zeng, Beilei;  Deng, Chuxia;  Ren, Guosheng;  Xiang, Tingxiu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/17
CYGB  GLUT1  HXK2  p53  Breast cancer  Metabolism  Glycolysis  
Serum amyloid A promotes LPS clearance and suppresses LPS-induced inflammation and tissue injury Journal article
EMBO REPORTS, 2018,Volume: 19,Issue: 10
作者:  Cheng, Ni;  Liang, Yurong;  Du, Xiaoping;  Ye, Richard D.
浏览  |  Adobe PDF(2278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:169/3  |  提交时间:2018/10/30
acute-phase response  inflammation  innate immunity  lipopolysaccharide  serum amyloid A  
Andrographolide derivative as STAT3 inhibitor that protects acute liver damage in mice Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 26,Issue: 18,Page: 5053-5061
作者:  Chen, Shao-Ru;  Li, Feng;  Ding, Mo-Yu;  Wang, Decai;  Zhao, Qi;  Wang, Yitao;  Zhou, Guo-Chun;  Wang, Ying
浏览  |  Adobe PDF(2009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/49  |  提交时间:2018/10/30
Andrographolide  Stat3 Inhibitor  Acute Liver Damage  Inflammation  
MK2 mediates macrophage activation and acute lung injury by regulating let-7e miRNA Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, 2018,Volume: 315,Issue: 3,Page: L371-L381
作者:  Wu, Yaxian;  He, Huiqiong;  Ding, Yunhe;  Liu, Sirui;  Zhang, Depeng;  Wang, Jun;  Jiang, Hongchao;  Zhang, Dan;  Sun, Lei;  Ye, Richard D.;  Qian, Feng
浏览  |  Adobe PDF(2092Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/10  |  提交时间:2018/10/30
acute lung injury  let-7e  lipopolysaccharides  macrophage  MAPK-activated protein kinase 2  miRNA  MK2  
GSK3-activated STAT5 regulates expression of SFRPs to modulate adipogenesis Journal article
FASEB JOURNAL, 2018,Volume: 32,Issue: 9,Page: 4714-4726
作者:  Wang, Li;  Wang, Yuan;  Meng, Yuan;  Zhang, Chao;  Di, Lijun
收藏  |  浏览/下载:327/0  |  提交时间:2018/10/30
Adipocyte Differentiation  Gsk3  Wnt Pathway  
cAMP Response Element-Binding Protein (CREB): A Possible Signaling Molecule Link in the Pathophysiology of Schizophrenia Journal article
FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE, 2018,Volume: 11
作者:  Wang, Haitao;  Xu, Jiangping;  Lazarovici, Philip;  Quirion, Remi;  Zheng, Wenhua
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/30
CREB  schizophrenia  neurotransmitter  neurodevelopment  dopamine  
Targeting AURKA-CDC25C axis to induce synthetic lethality in ARID1A-deficient colorectal cancer cells Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2018,Volume: 9
作者:  Wu, Changjie;  Lyu, Junfang;  Yang, Eun Ju;  Liu, Yifan;  Zhang, Baoyuan;  Shim, Joong Sup
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Pinostrobin Exerts Neuroprotective Actions in Neurotoxin-Induced Parkinson's Disease Models through Nrf2 Induction Journal article
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018,Volume: 66,Issue: 31,Page: 8307-8318
作者:  Li, Chuwen;  Tang, Benqin;  Feng, Yu;  Tang, Fan;  Hoi, Maggie Pui-Man;  Su, Ziren;  Lee, Simon Ming-Yuen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/31
Pinostrobin  Parkinson's Disease  Neurotoxin  Nrf2  
BRCA1 deficiency sensitizes breast cancer cells to bromodomain and extra-terminal domain (BET) inhibition Journal article
Oncogene, 2018,Issue: 37,Page: 6341–6356
作者:  Baoyuan Zhang;  Junfang Lyu;  Yifan Liu;  Changjie Wu;  Eun Ju Yang;  Lakhansing Pardeshi;  Kaeling Tan;  Koon Ho Wong;  Qiang Chen;  Xiaoling Xu;  Chu-Xia Deng;  Joong Sup Shim
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/12/17