UM

浏览/检索结果: 共46条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enhancing ultraviolet photoresponsivity of an oversized Sn-doped ZnO microwire based photodetector Journal article
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019,Volume: 30,Issue: 1,Page: 518-524
作者:  Sun X.;  Azad F.;  Wang S.;  Zhao L.;  Su S.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/08
MK2 mediates macrophage activation and acute lung injury by regulating let-7e miRNA Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, 2018,Volume: 315,Issue: 3,Page: L371-L381
作者:  Wu, Yaxian;  He, Huiqiong;  Ding, Yunhe;  Liu, Sirui;  Zhang, Depeng;  Wang, Jun;  Jiang, Hongchao;  Zhang, Dan;  Sun, Lei;  Ye, Richard D.;  Qian, Feng
浏览  |  Adobe PDF(2092Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:135/10  |  提交时间:2018/10/30
acute lung injury  let-7e  lipopolysaccharides  macrophage  MAPK-activated protein kinase 2  miRNA  MK2  
Multiresponsive Graphene-Aerogel-Directed Phase-Change Smart Fibers Journal article
ADVANCED MATERIALS, 2018,Volume: 30,Issue: 30
作者:  Li, Guangyong;  Hong, Guo;  Dong, Dapeng;  Song, Wenhui;  Zhang, Xuetong
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Electrical/thermal/optical Stimuli  Graphene Aerogels  Phase-change Materials  Smart Fibers  
Downregulation of Cyclin B1 mediates nagilactone E-induced G2 phase cell cycle arrest in non-small cell lung cancer cells Journal article
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 830,Page: 17-25
作者:  Zhang, Le-Le;  Feng, Zhe-Ling;  Su, Min-Xia;  Jiang, Xiao-Ming;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Li, Ao;  Lin, Li-Gen;  Lu, Jin-Jian
浏览  |  Adobe PDF(3226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:184/23  |  提交时间:2018/10/30
Nagilactone e  Non-small Cell Lung Cancer  Cyclin B1  Cell Cycle  Apoptosis  
UPLC/Q-TOFMS-Based Metabolomics Approach to Reveal the Protective Role of Other Herbs in An-Gong-Niu-Huang Wan Against the Hepatorenal Toxicity of Cinnabar and Realgar Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Xia, Fangbo;  Li, Ao;  Chai, Yushuang;  Xiao, Xiao;  Wan, Jianbo;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(3535Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:177/19  |  提交时间:2018/10/30
An-gong-niu-huang Wan  Cinnabar  Realgar  Metabonomics  Detoxification  Inflammation  
Silver Nanowire-Induced Sensitivity Enhancement of Optical Oxygen Sensors Based on AgNWs-Palladium Octaethylporphine-Poly(methyl methacrylate) Microfiber Mats Prepared by Electrospinning Journal article
ACS Omega, 2018,Volume: 3,Issue: 5,Page: 5669-5677
作者:  Mao Y.;  Liu Z.;  Liang L.;  Zhou Y.;  Qiao Y.;  Mei Z.;  Zhou B.;  Tian Y.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/04/08
Multifunctional PHPMA-Derived Polymer for Ratiometric pH Sensing, Fluorescence Imaging, and Magnetic Resonance Imaging Journal article
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018,Volume: 10,Issue: 2,Page: 1556-1565
作者:  Su, Fengyu;  Agarwal, Shubhangi;  Pan, Tingting;  Qiao, Yuan;  Zhang, Liqiang;  Shi, Zhengwei;  Kong, Xiangxing;  Day, Kevin;  Chen, Meiwan;  Meldrum, Deirdre;  Kodibagkar, Vikram D.;  Tian, Yanqing
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/30
polymer  pH sensor  ratiometric sensor  MRI  fluorescence imaging  dual-modality  
Optical mapping of the dominant frequency of brain signal oscillations in motor systems Journal article
Scientific Reports, 2017,Volume: 7,Issue: 1
作者:  Lu,Feng Mei;  Wang,Yi Feng;  Zhang,Juan;  Chen,Hua Fu;  Yuan,Zhen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/09/06
A highly sensitive and fast-responding oxygen sensor based on POSS-containing hybrid copolymer films Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 2017,Volume: 5,Issue: 44,Page: 11395-11402
作者:  Mao, Yongyun;  Zhao, Qian;  Wu, Jianchang;  Pan, Tingting;  Zhou, Bingpu;  Tian, Yanqing
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Optical mapping of the dominant frequency of brain signal oscillations in motor systems Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Lu, Feng-Mei;  Wang, Yi-Feng;  Zhang, Juan;  Chen, Hua-Fu;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30