UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Does right lateral decubitus position change retroperitoneal oblique corridor? A radiographic evaluation from L1 to L5 Journal article
EUROPEAN SPINE JOURNAL, 2017,Volume: 26,Issue: 3,Page: 646-650
作者:  Zhang, Fan;  Xu, Haocheng;  Yin, Bo;  Tao, Hongyue;  Yang, Shuo;  Sun, Chi;  Wang, Yitao;  Yin, Jun;  Shao, Minghao;  Wang, Hongli;  Xia, Xinlei;  Ma, Xiaosheng;  Lu, Feizhou;  Jiang, Jianyuan
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/01
Oblique corridor  OLIF  Position change