UM

浏览/检索结果: 共17条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Chemoselective detection of alkyl halides via an iridium(III) luminescent probe Journal article
DYES AND PIGMENTS, 2018,Volume: 159,Page: 479-482
作者:  Wu, Chun;  Liu, Jin-Biao;  Li, Guodong;  Wong, Suk-Yu;  Han, Quan-Bin;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung
浏览  |  Adobe PDF(687Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:157/17  |  提交时间:2018/10/30
Alkyl Halides  Iridium  Chemosensor  
Internationalization of Traditional/Complementary Medicine products: market entry as medicine Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Li, Jiatong;  Zhu, Jianfan;  Hu, Hao;  Harnett, Joanna E.;  Lei, Chi Ieong;  Chau, Ka Yin;  Chan, Ging;  Ung, Carolina Oi Lam
浏览  |  Adobe PDF(933Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:125/3  |  提交时间:2018/10/30
Traditional Chinese Medicines  Chinese Patent Medicines  Proprietary Chinese Medicines  Traditional And Complementary Medicine  Registration  Internationalization  Quality  Safety  Efficacy  
Vascular endothelial growth factor gene transfer therapy for coronary artery disease: A systematic review and meta-analysis Journal article
CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, 2018,Volume: 36,Issue: 5
作者:  Yuan, Rong;  Xin, Qiqi;  Shi, Weili;  Liu, Wei;  Lee, Simon-M.;  Hoi, Puiman;  Li, Lin;  Zhao, Jun;  Cong, Weihong;  Chen, Keji
浏览  |  Adobe PDF(849Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:189/12  |  提交时间:2018/10/30
Angina Pectoris  Angiogenesis Inducing Agents  Coronary Artery Disease  Genetic Therapy  Myocardial Ischemia  Vascular Endothelial Growth Factor  
MK2 mediates macrophage activation and acute lung injury by regulating let-7e miRNA Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, 2018,Volume: 315,Issue: 3,Page: L371-L381
作者:  Wu, Yaxian;  He, Huiqiong;  Ding, Yunhe;  Liu, Sirui;  Zhang, Depeng;  Wang, Jun;  Jiang, Hongchao;  Zhang, Dan;  Sun, Lei;  Ye, Richard D.;  Qian, Feng
浏览  |  Adobe PDF(2092Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/10  |  提交时间:2018/10/30
acute lung injury  let-7e  lipopolysaccharides  macrophage  MAPK-activated protein kinase 2  miRNA  MK2  
Periplaneta americana Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis in Rats by Keap1/Nrf-2 Activation, Intestinal Barrier Function, and Gut Microbiota Regulation Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Ma, Xuewei;  Hu, Yichen;  Li, Xin;  Zheng, Xiaoting;  Wang, Yitao;  Zhang, Jinming;  Fu, Chaomei;  Geng, Funeng
浏览  |  Adobe PDF(4337Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:286/12  |  提交时间:2018/10/30
Ulcerative Colitis  Periplaneta Americana  16s Rrna  Gut Microbiota  Intestinal Immunity  
Interference of Quercetin on Astragalus Polysaccharide-Induced Macrophage Activation Journal article
MOLECULES, 2018,Volume: 23,Issue: 7
作者:  Li, Zhi-Peng;  Liu, Hong-Bing;  Zhang, Quan-Wei;  Li, Li-Feng;  Bao, Wan-Rong;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang;  Bian, Zhao-Xiang;  Lu, Ai-Ping;  Han, Quan-Bin
浏览  |  Adobe PDF(1815Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:128/6  |  提交时间:2018/10/30
astragalus polysaccharide  quercetin  cytokines  macrophage  foods  
Internationalization of traditional Chinese medicine: current international market, internationalization challenges and prospective suggestions Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Lin, Annie Xianghong;  Chan, Ging;  Hu, Yuanjia;  Ouyang, Defang;  Ung, Carolina Oi Lam;  Shi, Luwen;  Hu, Hao
浏览  |  Adobe PDF(93Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/4  |  提交时间:2018/10/30
Tcm  Internationalization  International Market  Quality Control  Standardization  
National innovation system, social entrepreneurship, and rural economic growth in China Journal article
Technological Forecasting & Social Change, 2017,Volume: 121,Page: 238-250
作者:  Wu, Jie;  Zhuo, Shuaihe;  Wu, Zefu
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
National Innovation System  Social Entrepreneurship  Economic Growth  Research And Development  Rural China  
Resonant Dipolar Coupling of Microwaves with Confined Acoustic Vibrations in a Rod-shaped Virus Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Sun, Chi-Kuang;  Tsai, Yi-Chun;  Chen, Yi-Jan E.;  Liu, Tzu-Ming;  Chen, Hui-Yuan;  Wang, Han-Ching;  Lo, Chu-Fang
浏览  |  Adobe PDF(781Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:182/7  |  提交时间:2018/10/30
Simultaneous determination of components with wide polarity and content ranges in Cistanche tubulosa using serially coupled reverse phase-hydrophilic interaction chromatography-tandem mass spectrometry Journal article
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2017,Volume: 1501,Page: 39-50
作者:  Yan, Yu;  Song, Qingqing;  Chen, Xiaojia;  Li, Jun;  Li, Peng;  Wang, Yitao;  Liu, Tongxiang;  Song, Yuelin;  Tu, Pengfei
浏览  |  Adobe PDF(389Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:153/22  |  提交时间:2018/10/30
Cistanche Tubulosa  Wide Polarity Span  Upper Limit Of Quantitation  Serially Coupled Reverse Phase-hydrophilic  Interaction Chromatography  Simultaneous Determination