UM

浏览/检索结果: 共58条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Chemoselective detection of alkyl halides via an iridium(III) luminescent probe Journal article
DYES AND PIGMENTS, 2018,Volume: 159,Page: 479-482
作者:  Wu, Chun;  Liu, Jin-Biao;  Li, Guodong;  Wong, Suk-Yu;  Han, Quan-Bin;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung
浏览  |  Adobe PDF(687Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:157/17  |  提交时间:2018/10/30
Alkyl Halides  Iridium  Chemosensor  
Internationalization of Traditional/Complementary Medicine products: market entry as medicine Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Li, Jiatong;  Zhu, Jianfan;  Hu, Hao;  Harnett, Joanna E.;  Lei, Chi Ieong;  Chau, Ka Yin;  Chan, Ging;  Ung, Carolina Oi Lam
浏览  |  Adobe PDF(933Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:124/3  |  提交时间:2018/10/30
Traditional Chinese Medicines  Chinese Patent Medicines  Proprietary Chinese Medicines  Traditional And Complementary Medicine  Registration  Internationalization  Quality  Safety  Efficacy  
Serum amyloid A promotes LPS clearance and suppresses LPS-induced inflammation and tissue injury Journal article
EMBO REPORTS, 2018,Volume: 19,Issue: 10
作者:  Cheng, Ni;  Liang, Yurong;  Du, Xiaoping;  Ye, Richard D.
浏览  |  Adobe PDF(2278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:169/3  |  提交时间:2018/10/30
acute-phase response  inflammation  innate immunity  lipopolysaccharide  serum amyloid A  
Vascular endothelial growth factor gene transfer therapy for coronary artery disease: A systematic review and meta-analysis Journal article
CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, 2018,Volume: 36,Issue: 5
作者:  Yuan, Rong;  Xin, Qiqi;  Shi, Weili;  Liu, Wei;  Lee, Simon-M.;  Hoi, Puiman;  Li, Lin;  Zhao, Jun;  Cong, Weihong;  Chen, Keji
浏览  |  Adobe PDF(849Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:189/12  |  提交时间:2018/10/30
Angina Pectoris  Angiogenesis Inducing Agents  Coronary Artery Disease  Genetic Therapy  Myocardial Ischemia  Vascular Endothelial Growth Factor  
Andrographolide derivative as STAT3 inhibitor that protects acute liver damage in mice Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 26,Issue: 18,Page: 5053-5061
作者:  Chen, Shao-Ru;  Li, Feng;  Ding, Mo-Yu;  Wang, Decai;  Zhao, Qi;  Wang, Yitao;  Zhou, Guo-Chun;  Wang, Ying
浏览  |  Adobe PDF(2009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/49  |  提交时间:2018/10/30
Andrographolide  Stat3 Inhibitor  Acute Liver Damage  Inflammation  
Synthetic Study toward the Total Synthesis of Taxezopidines A and B Journal article
ORGANIC LETTERS, 2018,Volume: 20,Issue: 18,Page: 5905-5909
作者:  Hu, Ya-Jian;  Fan, Jian-Hong;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
浏览  |  Adobe PDF(1166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:140/9  |  提交时间:2018/10/30
MK2 mediates macrophage activation and acute lung injury by regulating let-7e miRNA Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, 2018,Volume: 315,Issue: 3,Page: L371-L381
作者:  Wu, Yaxian;  He, Huiqiong;  Ding, Yunhe;  Liu, Sirui;  Zhang, Depeng;  Wang, Jun;  Jiang, Hongchao;  Zhang, Dan;  Sun, Lei;  Ye, Richard D.;  Qian, Feng
浏览  |  Adobe PDF(2092Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/10  |  提交时间:2018/10/30
acute lung injury  let-7e  lipopolysaccharides  macrophage  MAPK-activated protein kinase 2  miRNA  MK2  
Anti-cancer effects of Rhizoma Curcumae against doxorubicin-resistant breast cancer cells Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Zhong, Zhangfeng;  Yu, Haibing;  Wang, Shengpeng;  Wang, Yitao;  Cui, Liao
浏览  |  Adobe PDF(2911Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:159/13  |  提交时间:2018/10/30
Rhizoma Curcumae  Multidrug Resistance  Breast Cancer  Abc Transporters  Furanodiene  
Periplaneta americana Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis in Rats by Keap1/Nrf-2 Activation, Intestinal Barrier Function, and Gut Microbiota Regulation Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Ma, Xuewei;  Hu, Yichen;  Li, Xin;  Zheng, Xiaoting;  Wang, Yitao;  Zhang, Jinming;  Fu, Chaomei;  Geng, Funeng
浏览  |  Adobe PDF(4337Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:286/12  |  提交时间:2018/10/30
Ulcerative Colitis  Periplaneta Americana  16s Rrna  Gut Microbiota  Intestinal Immunity  
A novel Ca2+ current blocker promotes angiogenesis and cardiac healing after experimental myocardial infarction in mice Journal article
PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2018,Volume: 134,Page: 109-117
作者:  Cui, Guozhen;  Xin, Qiqi;  Tseng, Hisa Hui Ling;  Hoi, Maggie PuiMan;  Wang, Yan;  Yang, Binrui;  Choi, InLeng;  Wang, Yuqiang;  Yuan, Rong;  Chen, Keji;  Cong, Weihong;  Lee, Simon MingYuen
浏览  |  Adobe PDF(3018Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:123/3  |  提交时间:2018/10/30
Cardioprotection  Angiogenesis  ADTM  Zebrafish  VEGF