UM

浏览/检索结果: 共25条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Receptor mediated transcytosis in biological barrier: The influence of receptor character and their ligand density on the transmembrane pathway of active-targeting nanocarriers Journal article
BIOMATERIALS, 2018,Volume: 180,Page: 78-90
作者:  Xiaoning Song;  Rui Li;  Hailiang Deng;  Ye Li;  Yanan Cui;  Hua Zhang;  Wenbing Dai;  Bing He;  Ying Zheng;  Xueqing Wang;  Qiang Zhang
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanocarriers  Caco-2 Cell Monolayer  Receptor Character  Ligand Density  Intracellular Transport  Transcytosis  
Computer-Aided Formulation Design for a Highly Soluble Lutein-Cyclodextrin Multiple-Component Delivery System Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2018,Volume: 15,Issue: 4,Page: 1664-1673
作者:  Zhao, Qianqian;  Miriyala, Nikhila;  Su, Yan;  Chen, Weijie;  Gao, Xuejiao;  Shao, Ling;  Yan, Ru;  Li, Haifeng;  Yao, Xiaojun;  Cao, Dongsheng;  Wang, Yitao;  Ouyang, Defang
浏览  |  Adobe PDF(4697Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:228/28  |  提交时间:2018/10/30
Lutein  Cyclodextrin  Multiple-component System  Molecular Dynamics Simulation  Bioavailability  Computer-aided Formulation Design  
Hybrid Nanomedicine Fabricated from Photosensitizer‐Terminated Metal–Organic Framework Nanoparticles for Photodynamic Therapy and Hypoxia‐Activated Cascade Chemotherapy Journal article
small, 2018,Volume: 15,Issue: 4
作者:  Zhimei He;  Yunlu Dai;  Xiangli Li;  Dan Guo;  Yijing Liu;  Xiaolin Huang;  Jingjing Jiang;  Sheng Wang;  Guizhi Zhu;  Fuwu Zhang;  Lisen Lin;  Jun‐Jie Zhu;  Guocan Yu;  Xiaoyuan Chen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/28
Banoxantrone  Cascade Therapy  Hypoxia‐activated Prodrugs  Nanoscale Metal–organic Frameworks  Photodynamic Therapy  
Multifunctional UCNPs@MnSiO3@g-C3N4 nanoplatform: Improved ROS generation and reduced glutathione levels for highly efficient photodynamic therapy Journal article
Biomaterials Science, 2017,Volume: 5,Issue: 12,Page: 2456-2467
作者:  Feng L.;  He F.;  Dai Y.;  Gai S.;  Zhong C.;  Li C.;  Yang P.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/15
Light-controlled drug release from singlet-oxygen sensitive nanoscale coordination polymers enabling cancer combination therapy Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 146,Page: 40-48
作者:  Liu, Jingjing;  Yang, Guangbao;  Zhu, Wenwen;  Dong, Ziliang;  Yang, Yu;  Chao, Yu;  Liu, Zhuang
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanoscale coordinate polymers  Drug delivery  Light-responsive release  Combination therapy  CT imaging  
Cleavable Multifunctional Targeting Mixed Micelles with Sequential pH-Triggered TAT Peptide Activation for Improved Antihepatocellular Carcinoma Efficacy Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2017,Volume: 14,Issue: 11,Page: 3644-3659
作者:  Zhang, Jinming;  Zheng, Yifeng;  Xie, Xi;  Wang, Lan;  Su, Ziren;  Wang, Yitao;  Leong, Kam W.;  Chen, Meiwan
浏览  |  Adobe PDF(2484Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:274/43  |  提交时间:2018/10/30
Tumor-targeting  Glycyrrhetinic Acid  Ph-sensitive  Tat Exposure  Mixed Micelles  
Nanocarriers for TRAIL delivery: driving TRAIL back on track for cancer therapy Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 37,Page: 13879-13904
作者:  Wu, Xu;  Wang, Shengpeng;  Li, Mingxing;  Wang, Anqi;  Zhou, Yangyang;  Li, Peng;  Wang, Yitao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Drug-loaded pH-responsive polymeric micelles: Simulations and experiments of micelle formation, drug loading and drug release Journal article
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 2017,Volume: 158,Page: 709-716
作者:  Li, Qiu;  Yao, Weishang;  Yu, Xiang;  Zhang, Baolei;  Dong, Junxing;  Jin, Yiguang
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Block copolymer  Computer simulation  pH-responsive  Polymeric micelles  Paclitaxel  Molecular dynamics  Coarse grain  Dissipative particle dynamics  
Doxorubicin-Loaded Photosensitizer-Core pH-Responsive Copolymer Nanocarriers for Combining Photodynamic Therapy and Chemotherapy Journal article
ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING, 2017,Volume: 3,Issue: 6,Page: 1008-1016
作者:  Zhang, Xiaohan;  Li, Qiu;  Sun, Xiaodong;  Zhang, Baolei;  Kang, Hongxiang;  Zhang, Fuli;  Jin, Yiguang
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
doxorubicin  pH-responsive  photodynamic therapy  phthalocyanine  photosensitizer  tumor targeting  
Extra- and intra-cellular fate of nanocarriers under dynamic interactions with biology Journal article
NANO TODAY, 2017,Volume: 14,Page: 84-99
作者:  Seo, Seog-Jin;  Chen, Meiwan;  Wang, Hongxia;  Kang, Min Sil;  Leong, Kam W.;  Kim, Hae-Won
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanocarriers  Biological interactions  Therapeutics  Intracellular delivery  Endocytosis  Exocytosis