UM

浏览/检索结果: 共23条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
ECT augmentation of clozapine for clozapine-resistant schizophrenia: A meta-analysis of randomized controlled trials Journal article
Journal of Psychiatric Research, 2018,Volume: 105,Page: 23-32
作者:  Wang G.;  Zheng W.;  Li X.-B.;  Wang S.-B.;  Cai D.-B.;  Yang X.-H.;  Ungvari G.S.;  Xiang Y.-T.;  Correll C.U.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/18
Clozapine  ECT  Headache  Memory  Remission  Response  Schizophrenia  Treatment-resistant  
Neurocognitive dysfunction in subjects at clinical high risk for psychosis: A meta-analysis Journal article
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 2018,Volume: 103,Page: 38-45
作者:  Zheng, Wei;  Zhang, Qing-E.;  Cai, Dong-Bin;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Ning, Yu-Ping;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Psychosis  Clinical High Risk For Psychosis  Neurocognitive Function  Mccb  Meta-analysis  
Memory Impairment Following Electroconvulsive Therapy in Chinese Patients with Schizophrenia: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Journal article
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2018,Volume: 54,Issue: 2,Page: 107-114
作者:  Zheng, Wei;  Tong, Guo;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Chiu, Helen F. K.;  Xiang, Ying-Qiang;  Cao, Xiao-Lan;  Liu, Zheng-Rong;  Meng, Li-Rong;  Gazdag, Gabor;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Ect-antipsychotic Combination  Memory Impairment  Meta-analysis  
SLOH, a carbazole-based fluorophore, mitigates neuropathology and behavioral impairment in the triple-transgenic mouse model of Alzheimer's disease Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2018,Volume: 131,Page: 351-363
作者:  Wu, Xiaoli;  Kosaraju, Jayasankar;  Zhou, Wei;  Tam, Kin Yip
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/31
Amyloid beta  Aggregation  Alzheimer's disease  3xTg-AD  Neuroprotection  SH-SY5Y  
Prospective memory deficits in patients with depression: A meta-analysis Journal article
Journal of Affective Disorders, 2017,Volume: 220,Page: 79-85
作者:  Zhou,Fu Chun;  Wang,Yuan Yuan;  Zheng,Wei;  Zhang,Qinge;  Ungvari,Gabor S.;  Ng,Chee H.;  Zhang,Juan;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/09/06
Depression  Meta-analysis  Prospective memory  
Prospective Memory Performance in Persons With Schizophrenia and Bipolar Disorder and Healthy Persons Journal article
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2017,Volume: 53,Issue: 4,Page: 266-274
作者:  Au, Raymond W. C.;  Xiang, Yu-Tao;  Ungvari, Gabor S.;  Lee, Edwin;  Shum, David H. K.;  Man, David;  Tang, Wai-Kwong
收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2018/10/30
Bipolar Disorder  Prospective Memory  Schizophrenia  
Effect of Major Royal Jelly Proteins on Spatial Memory in Aged Rats: Metabolomics Analysis in Urine Journal article
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2017,Volume: 65,Issue: 15,Page: 3151-3159
作者:  Chen, Di;  Liu, Fang;  Wan, Jian-Bo;  Lai, Chao-Qiang;  Shen, Li-rong
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
major royal jelly proteins  urinary metabolomics  Morris water maze  spatial memory  aged rats  
Impaired cue identification and intention retrieval underlie prospective memory deficits in patients with first-episode schizophrenia Journal article
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY, 2017,Volume: 51,Issue: 3,Page: 270-277
作者:  Liu, Dengtang;  Ji, Chengfeng;  Zhuo, Kaiming;  Song, Zhenhua;  Wang, Yingchan;  Mei, Li;  Zhu, Dianming;  Xiang, Qiong;  Chen, Tianyi;  Yang, Zhilei;  Zhu, Guang;  Wang, Ya;  Cheung, Eric F. C.;  Xiang, Yu-tao;  Fan, Xiaoduo;  Chan, Raymond C. K.;  Xu, Yifeng;  Jiang, Kaida
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Prospective Memory  Schizophrenia  First-episode  Cue Identification  Intention Retrieval  
Neuroprotection against glutamate-induced excitotoxicity and induction of neurite outgrowth by T-006, a novel multifunctional derivative of tetramethylpyrazine in neuronal cell models Journal article
Neurochemistry International, 2016,Volume: 99,Page: 194-205
作者:  Xu D.;  Chen H.;  Mak S.;  Hu S.;  Tsim K.W.K.;  Hu Y.;  Sun Y.;  Zhang G.;  Wang Y.;  Zhang Z.;  Han Y.
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/28
Alzheimer's disease  Excitotoxicity  Neurite outgrowth  Neuroprotection  Tetramethylpyrazine derivative  
Knowledge and Attitudes of Patients and Their Relatives Toward Electroconvulsive Therapy in China Journal article
Perspectives in psychiatric care, 2016,Volume: 52,Issue: 4,Page: 248-253
作者:  Li Y.;  An F.-R.;  Zhu H.;  Chiu H.F.;  Ungvari G.S.;  H Ng C.;  Lai K.Y.;  Xiang Y.-T.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/18
Attitude  China  Electroconvulsive Therapy  Knowledge