UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Supramolecular strategy for reducing the cardiotoxicity of bedaquiline without compromising its antimycobacterial efficacy Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Kunming, PEOPLES R CHINA, AUG 25-30, 2018
作者:  Kuok, Kit Ieng;  Ng, Phoebe Choi In;  Ji, Xia;  Wang, Chunming;  Yew, Wing Wai;  Chan, Denise P. C.;  Zheng, Jun;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
浏览  |  Adobe PDF(423Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:203/25  |  提交时间:2018/10/30
Cucurbit[7]Uril  Bedaquiline  Supramolecular Formulation  Cardiotoxicity  Antimycobacterial  
Multiscale and Multifunctional Emulsions by Host-Guest Interaction-Mediated Self-Assembly Journal article
ACS CENTRAL SCIENCE, 2018,Volume: 4,Issue: 5,Page: 600-605
作者:  Han, Songling;  Chen, Siyu;  Li, Lanlan;  Li, Jin;  An, Huijie;  Tao, Hui;  Jia, Yi;  Lu, Shan;  Wang, Ruibing;  Zhang, Jianxiang
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
A study of binding interactions between terpyridine derivatives and cucurbit[10]uril Journal article
SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY, 2018,Volume: 30,Issue: 8,Page: 706-712
作者:  Deng, Yuanyuan;  Yin, Hang;  Zhao, Zhiyong;  Wang, Ruibing;  Liu, Simin
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Host-guest interaction  cucurbit[n]urils  metal-terpyridine complex  encapsulation  
Molecular encapsulation of histamine H2-Receptor antagonists by cucurbit[7]Uril: An experimental and computational study Journal article
Molecules, 2016,Volume: 21,Issue: 9
作者:  Hang Yin;  Runmiao Wang;  Jianbo Wan;  Ying Zheng;  Defang Ouyang;  Ruibing Wang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/11/06
Complexation  Cucurbit[7]Uril  H2 -receptor Antagonists  Host-guest Interaction  Molecular Modelling