UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Exploration research on synthesis and application of a new dye containing di-2-picolyamine Journal article
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2018,Volume: 196,Page: 256-261
作者:  Zhang, Huihui;  Wei, Zeyue;  Xia, Ying;  Fang, Min;  Zhu, Weiju;  Yang, Xingyuan;  Li, Fei;  Tian, Yupeng;  Zhang, Xuanjun;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Di-2-picolyamine  Fluorescence  Bio-imaging