UM

浏览/检索结果: 共1147条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Active Ingredients and Action Mechanisms of Yi Guan Jian Decoction in Chronic Hepatitis B Patients with Liver Fibrosis Journal article
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019,Volume: 2019
作者:  Guangyao Li;  Yuan Zhou;  Daniel Man-Yuen Sze;  Chao Liu;  Qianru Zhang;  Zihao Wang;  Hua Yu;  Ging Chan;  Zhongdao Wu;  Shibing Su;  Yuanjia Hu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2020/01/06
The role of personality traits and need for cognition in active procrastination Journal article
Acta Psychologica, 2019,Volume: 199
作者:  Zhou,Mingming
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/08/12
The function and integration of components of pedagogical content knowledge (PCK) in classroom teaching: a case study of business English teachers Journal article
Educational Studies, 2019,Volume: 45,Issue: 4,Page: 440-455
作者:  Wu,Peng;  Yu,Shulin;  Zhang,Limin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/06
business English (BE) teaching  EFL context  PCK component  Pedagogical content knowledge (PCK)  
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Theory of planned behaviour and healthy sleep of college students Journal article
Australian Journal of Psychology, 2019,Volume: 68,Issue: 1,Page: 20-28
作者:  Lao,Henry C.F.;  Tao,Vivienne Y.K.;  Wu,Anise M.S.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/06/25
College Student  Health  Invulnerability  Parental Nurturance  Sleep  Theory Of Planned Behaviour  
The Association between Social Resources and Depressive Symptoms among Chinese Migrants and Non-Migrants Living in Guangzhou, China Journal article
Journal of Pacific Rim Psychology, 2019,Volume: 9,Issue: 2,Page: 120-129
作者:  Hoi,Chan Kit;  Chen,Wen;  Zhou,Fangjing;  Sou,Kalon;  Hall,Brian J.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Depression  Mental Health  Migration  Social Resources  
Investigating the factor structure of the Illness Perception Questionnaire-Revised for substance dependence among injecting drug users in China Journal article
Drug and Alcohol Dependence, 2019,Volume: 148,Page: 195-202
作者:  Mo,Phoenix K.H.;  Lau,Joseph T.F.;  Cheng,Kit Man;  Mak,Winnie W.S.;  Gu,Jing;  Wu,Anise M.S.;  Li,Jinghua
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Illness perception questionnaire-revised (IPQ-R)  Illness representations  Injecting drug users  Substance dependence  Substance use  
Prevalence and associated factors of seasonal influenza vaccination among 24- to 59-month-old children in Hong Kong Journal article
Vaccine, 2019,Volume: 33,Issue: 30,Page: 3556-3561
作者:  Wu,Anise M.S.;  Lau,Joseph T.F.;  Ma,Yee Ling;  Lau,Mason M.C.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
Children  Chinese  Health belief model  Influenza  Subjective norm  Vaccination  
Cross-cultural and gender associations with anxiety about electronic data hacking Journal article
Computers in Human Behavior, 2019,Volume: 70,Page: 161-167
作者:  Elhai,Jon D.;  Chai,Sangmi;  Amialchuk,Aliaksandr;  Hall,Brian J.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/06/25
Anxiety  Cross-cultural differences  Human sex differences  Information technology  Privacy  Psychological stress